Vedoucí referátu kurátorů pro mládež (Praha 10)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10 zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem vyhlašuje dne 11. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí referátu kurátorů pro mládež v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.

Sjednaný druh práce: vedoucí referátu kurátorů pro mládež s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10

Říká se, že děti jsou budoucností národa. Přidejte se proto do našeho týmu kurátorů pro mládež a ovlivněte tak budoucnost – dětí i tu svoji. Vedle smysluplné práce ve stabilním zázemí a v přátelském kolektivu nabízíme možnosti dalšího vzdělávání a celou řadu benefitů a výhod.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření sociálně-právní, sociální práce požadované znalosti splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu),
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis),
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. 10. 2017 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa : Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: vedoucí referátu kurátorů pro mládež v OSO ÚMČ Praha 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 9. 10. 2017 Ing. Martin Slavík tajemník ÚMČ Praha 10

e-mail: monika.chladkova@praha10.cz
web: http://praha10.cz/urad-mc/volna-pracovni-mista.aspx