Vedoucí odd. kurátorů pro mládež (Praha)

Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 8. 9. 2020 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pracovního místa Vedoucí oddělení kurátorů pro mládež (vedoucí úředník/úřednice) v odboru sociální péče. 

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 11 (dle NV č. 300/2019 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě)

Druh práce:

 • komplexní zajištění chodu odd. kurátorů pro mládež

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociálně-právní činnost apod. 
 • dosažení 18 let věku
 • občan ČR 
 • nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk 
 • svéprávnost 
 • bezúhonnost 
 • na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení (+ čestné prohlášení) 
 • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění, rodinného práva dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z. č. 500/2004 Sb., správní řád, orientace v zákonech o sociálních službách, trestní zákoník, trestní řád, občanský soudní řád, soudnictví ve věcech mládeže
 • znalost zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Výhodou: 

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
 • předchozí praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
 • praxe v řídící pozici
 • schopnost analyticky a koncepčně uvažovat 
 • velmi dobré organizační schopnosti 
 • odolnost proti stresu 
 • komunikativnost

Benefity: 

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty 
 • přátelský kolektiv 
 • příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí, Praha 13 
 • přímo na stanici metra B „Nové Butovice“ nebo „Hůrka“ 
 • 5 týdnů dovolené
 • 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) 
 • 2 dny/kalendářní rok na samostudium 
 • možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné) 
 • školení 
 • stravenky 
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • příspěvky při životních a pracovních výročích 
 • příspěvek na dětskou rekreaci 
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost
 • adresa trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu 
 • telefonický kontakt 
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit: 

 • strukturovaný profesní životopis 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) 
 • lustrační osvědčení (+ čestné prohlášení) 
 • popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení – OSP vedoucí odd. kurátorů pro mládež“ doručte nejpozději do 24. 9. 2020 na adresu:

Úřad městské části Praha 13
Odbor kancelář tajemníka
Ing. Jaroslav Mareš
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt: Jana Moravcová, tel.: 235 011 236

e-mail: moravcovaj@praha13.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-vedouci-odd-kuratoru-pro-mladez-1.html