Vedoucí odd. kurátorů pro mládež (Praha)

Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 5. 8. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Vedoucí oddělení kurátorů pro mládež (vedoucí úředník / úřednice) v odboru sociální péče

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 11 (dle NV č. 300/2019 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě)

Druh práce: 

 • komplexní zajištění chodu odd. kurátorů pro mládež

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociálně-právní činnost apod. 
 • dosažení 18 let věku 
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk 
 • svéprávnost 
 • bezúhonnost 
 • na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení (+ čestné prohlášení) 
 • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění, rodinného práva dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z. č. 500/2004 Sb., správní řád, orientace v zákonech o sociálních službách, trestní zákoník, trestní řád, občanský soudní řád, soudnictví ve věcech mládeže 
 • znalost zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Výhodou:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
 • předchozí praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí min. 5 let 
 • praxe v řídící pozici 
 • schopnost analyticky a koncepčně uvažovat 
 • velmi dobré organizační schopnosti 
 • odolnost proti stresu 
 • komunikativnost

Benefity: 

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty 
 • přátelský kolektiv 
 • příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí, Praha 13 
 • přímo na stanici metra B „Nové Butovice“ nebo „Hůrka“ 
 • 5 týdnů dovolené
 • 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) 
 • 2 dny/kalendářní rok na samostudium 
 • možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné) 
 • školení 
 • stravenky 
 • příspěvek na penzijní pojištění 
 • příspěvky při životních a pracovních výročích 
 • příspěvek na dětskou rekreaci 
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Přihláška musí obsahovat: 

 • jméno, příjmení, titul 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost 
 • adresa trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu 
 • telefonický kontakt 
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit: 

 • strukturovaný profesní životopis 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii)
 • lustrační osvědčení (+ čestné prohlášení)
 • popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení – OSP vedoucí odd. kurátorů pro mládež“ doručte nejpozději do 21. 8. 2020 na adresu:

Úřad městské části Praha 13
Odbor kancelář tajemníka
Ing. Jaroslav Mareš
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt: Jana Moravcová, tel.: 235 011 236 

 

e-mail: moravcovaj@praha13.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-vedouci-odd-kuratoru-pro-mladez.html