Sociální pracovník (Vsetín)

 
Tajemník Městského úřadu Vsetín vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Doba trvání pracovního poměru je stanovena na dobu neurčitou.
 
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání odpovídající § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • výborná znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič

Výhodou:

 • praxe v sociálně-právní ochraně dětí
 • znalost právních předpisů týkajících se rodinně-právní oblasti, ochrany práv dítěte zejména pak zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • odborné znalosti z oblasti sociální práce
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání
 • znalosti dalších zákonů: • č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů • č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů • č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů • č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • dobré komunikační schopnosti (včetně vyjadřovací schopnosti i v písemném projevu) 
 • asertivní chování a vystupování, zvládání zátěžových situací
 • vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce, schopnost práce v týmu

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Požadované doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka
Výše uvedené doklady se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Tato pozice je zařazena do 10. platové třídy.
Předpokládaný termín nástupu: únor – březen 2019.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu: Městský úřad Vsetín, podatelna, Svárov 1080, 755 24 Vsetín. Přihlášky je možné podávat poštou, případně osobně na podatelnu MěÚ v úřední hodiny podatelny MěÚ Vsetín, a to v Po., St. od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v Út., Čt., Pá. od 8:00 hod. do 13:30 hod. Zalepenou obálku označit slovy „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení na pozici „Referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)“. Vzor přihlášky je zveřejněn na stránkách města Vsetín www.mestovsetin.cz v úřední desce. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Nabídky nelze zasílat elektronickou poštou. Termín pro podání přihlášky: do 24.01.2019. Informace k výběrovému řízení na telefonu 571 491 561, informace k pozici na telefonu 571 491 601.

e-mail: ivana.tomeckova@mestovsetin.cz
web: https://www.vsetin.eu/assets/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=533206