Specialista / specialistka prevence (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista / specialistka prevence v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0276).

Stručná charakteristika práce: 

 • Konzultační, poradenská a metodická činnost v oblasti primární prevence rizikového chování.
 • Konzultační a metodická činnost v oblasti výchovy k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování.
 • Podíl na metodickém vedení školních metodiků prevence, metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a protidrogových koordinátorů městských částí hl. m. Prahy.
 • Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání.
 • Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
 • Podíl na koordinaci a zajišťování součinnosti státních i nestátních institucí a orgánů při realizaci přijímaných konkrétních opatření na úsecích primární prevence.
 • Příprava a zpracovává materiály pro orgány hl. města Prahy.

Požadujeme: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • znalost systému dotačních (grantových) řízení
 • znalost systému školské primární prevence
 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • znalost zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

Výhodou:

 • znalost systému prevence v hlavním městě Praze
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Co Vám nabídneme?

 • pracoviště v centru Prahy •pružnou pracovní dobu
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1)
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na

Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

Přihlášku je třeba doručit jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 21. 2. 2020, do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: