Vedoucí týmu Housing First (Brno)

Statutární město Brno – Magistrát města Brna vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice vedoucí referátu pro sociální integraci s místem výkonu práce: Oddělení sociální kurátoři, Odbor sociální péče

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.).

Charakteristika pozice:

 • Řídí Referát pro sociální integraci.
 • Spolupodílí se na organizačním, odborném a metodickém vedení pracoviště podle pokynů vedoucího oddělení.
 • Zajišťuje ve spolupráci s vedoucím oddělení přípravu a realizaci projektu Housing first (zabydlování osamělých lidí bez domova) podle průběhu procesu KPSVL a podle výstupů Strategického plánu sociálního začleňování města Brna a v návaznosti na hlavní činnost oddělení.
 • Koordinuje jednotlivé činnosti, společně s vedoucím oddělení jedná jménem pracoviště a zajišťuje organizační i odbornou stránku realizace projektu.
 • Při realizaci projektu spolupracuje s Oddělením sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé OSP.
 • Provádí samostatný výkon náročných specializovaných agend v péči o občany v nepříznivé sociální situaci.
 • Provádí odborné činnosti v zařízení služeb sociální intervence (azylové domy, …).
 • Zajišťuje sociálně-právní poradenství.
 • Poskytuje soustavnou sociální pomoc v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé či krizové sociální situace.
 • Realizuje terénní sociální práci a provádí sociální šetření, realizuje tzv. kontinuální sociální práci s klienty během výkonu trestu odnětí svobody.
 • Provádí sociální depistáž (šetření v terénu), kdy vyhledává osoby v nepříznivé situaci a monitoruje osoby ohrožené sociálním vyloučením soustřeďující se na území města.

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Ladislav Ptáček – tel.: 544 502 602 ptacek.ladislav@brno.cz

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10 – platový tarif od 16.440,- + příplatky dle nařízení vlády).

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu se zaměřením na sociální oblast splňující požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, • znalost předpisů vztahujících se k sociální oblasti: ­ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ­ zákon č.108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů, ­ zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • schopnost jednat s lidmi, profesní a lidská zralost, schopnost práce pod supervizí,
 • frustrační tolerance, schopnost zvládat konflikty, zátěžové a krizové situace,
 • znalost uživatelské práce na PC – Word, Internet.

Dále výhodou:

 • praxe v sociální oblasti, nejlépe při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženými sociálním vyloučením,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách (povinnost složit zkoušku v termínu do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru),
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • krátkodobé nebo střednědobé výcviky v oblasti poradenské práce s klientem,
 • znalost některého neslovanského jazyka (angličtina, němčina, francouzština).

Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/sociálního pracovníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. a § 110 zákona č. 108/2006 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
 • Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • strukturovaný životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*),
 • posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka ne starší než 90 dnů.
 • Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971), – Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971) možno dodat v průběhu výběrového řízení.
 • Text Čestného prohlášení a vzor Žádosti o vydání lustračního osvědčení je k dispozici ZDE.

Písemné přihlášky s příslušnými doklady vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 16. 9. 2016 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně: 

Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. č. 3. 
 

_________________________

*) Poznámka: Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat např. na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 011. Více na webových stránkách Informačního střediska MMB. Doklady požadované k výběrovému řízení, je možno ověřit např.:

 • na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 019.,
 • na Magistrátu města Brna, Personálním oddělení, Dominikánské nám. č. 1. s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka).
 • Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.
 • Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 • Oznámení vyvěšeno dne: 25. 8. 2016

e-mail: dvorakova.renata@brno.cz
web: http://www.brno.cz/no_cache/obcan/volnamistaavyberovarizeni/volna-mista-magistrat/