Veřejný opatrovník (Praha)

Městská část Praha 11 vyhlašuje dne 16.07.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovník pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11.

Sjednaný druh práce: samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovník

Platové zařazení: 9. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění : 

 • a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
 • b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, 
 • c) způsobilost k právním úkonům,
 • d) bezúhonnost. požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou požadovaný obor, zaměření: vítány obory zaměřené na oblast sociální, zdravotnickou, ekonomickou, správní, finanční, právní, pedagogickou, administrativní, apod.

Požadované znalosti:

 • administrativní zdatnost
 • aktivní uživatelská znalost práce na PC (kancelářský balík MS Office, Outlook, Internet)
 • znalost legislativy na úseku veřejného opatrovnictví výhodou

Další dovednosti, schopnosti:

 • dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pozitivní a laskavý přístup při jednání s klienty
 • psychická stabilita i v krizových situacích
 • schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích
 • fyzické předpoklady pro práci v terénu
 • vítán aktivní řidič/ka, skupina B

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního občana), datum a podpis. K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme benefity:

 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na ošatné
 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • zdravotní volno

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 15.08.2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa: Úřad městské části Praha 11 personální oddělení Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 obálku označit slovy: “Výběrové řízení – pozice samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovník pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

e-mail: pristasovao@praha11.cz
web: http://www.praha11.cz/