Veřejný opatrovník (Praha)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 13 – Úřad městské části Praha 13 zastoupené tajemníkem Úřadu městské části Praha 13 vyhlašuje dne 24. 1. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Veřejný opatrovník v odboru sociální péče (úředník/úřednice).

Sjednaný druh práce:

 • výkon veřejného opatrovnictví,
 • zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka v odboru sociální péče Městské části Praha 13, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 9 dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, katalogu prací NV č. 399/2017 Sb. v platném znění a NV č. 263/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů : a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, c) způsobilost k právním úkonům, d) bezúhonnost.

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou další dovednosti, schopnosti
 • zkouška odborné způsobilosti na úseku veřejného opatrovnictví výhodou
 • znalost zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • vysoká odolnost proti stresu
 • komunikativnost a kreativita
 • ochota dále se vzdělávat
 • schopnost týmové práce
 • spolehlivost, časová flexibilita, empatie

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích (tzv. sick days)
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilita zaměstnání.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 9. 2. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor – kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš, Sluneční náměstí 2580/13 158 00, Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP veřejný opatrovník“.

Kontakt: Telefon 235 011 236 (p. Moravcová). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-verejny-opatrovnik-4.html