Výzkumný a vývojový pracovník (Brno)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice výzkumný a vývojový pracovník v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti.“

VŘ č. j.: VÚPSV/850/2019

Hlavní náplní práce je: 

 • Vytvoření koncepce sběru etnicky senzitivních dat v ČR. 
 • Příprava kvantitativního i kvalitativních terénního šetření zaměřeného na romskou menšinu. 
 • Sběr dat v terénu (včetně tzv. sociálně vyloučených lokalit). 
 • Analýza kvantitativních i kvalitativních dat. 
 • Prezentace a obhajoba koncepce šetření před odborným publikem. 
 • Prezentace výsledků šetření na zahraniční konferenci. 
 • Součinnost s řešitelem projektu.

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském studijním programu sociálních věd.
 • Zkušenost se zapojením ve výzkumném projektu na obdobné pozici. 
 • Zkušenost s prezentací příspěvku v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci.
 • Praxi v akademickém prostředí či ve výzkumné organizaci po dobu minimálně 3 let (v posledních 10 letech). 
 • Znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 • Znalost programu SPSS, ATLAST.ti. 
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti. 
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením) 
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením) 
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou: 

 • Odborný zájem o téma sběru etnicky senzitivních dat doložený relevantní publikační činností. 
 • Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v sociálních vědách (titul Ph.D.).

Nabízíme: 

 • Práci na 0,5 úvazek ve veřejné výzkumné instituci. 
 • Pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na další 3 roky. 
 • 5 týdnů dovolené. 
 • Pružnou pracovní dobu. 
 • Výkon práce formou home office. 
 • Poukázky na stravování. 
 • Zapojení v odborném týmu. 
 • Podílet se na projektu s vysokou společenskou relevancí.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden 2020

Místo pracoviště: Brno Joštova 218/10, 602 00 Brno

Požadavky na obsah přihlášky: 

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem. 
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti. 
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti. 
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz, popř. PhDr. Evu Žilay, +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 2. 1. 2020 (včetně) na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n 

E-mail: vupsv@vupsv.cz 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. 

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/