Výzkumný a vývojový pracovník / pracovnice (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí. Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Výzkumný a vývojový pracovník / pracovnice – rodina a stárnutí populace. 

VŘ č.j.: VÚPSV/63/2020

Hlavní náplní práce je: 

 • Realizace výzkumných projektů zaměřených na problematiku rodiny a stárnutí populace s použitím metod kvantitativních (dotazníková šetření) a kvalitativních (moderování hloubkových rozhovorů a skupinových diskusí). 
 • Příprava projektů, komunikace se zadavateli, aktivní vyhledávání nových projektů, vedení projektů. 
 • Zpracování kvantitativních a kvalitativních dat, tvorba závěrečných zpráv a prezentací pro odbornou i laickou veřejnost, tvorba metodik. 
 • Součinnost s vedoucí výzkumné pracovní skupiny; s manažery jednotlivých projektů.

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském studijním programu sociálních věd. 
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. 
 • Zkušenost se zapojením ve výzkumných projektech s tematikou rodiny a stárnutí. 
 • Zkušenost s prezentací výstupů a komunikací s odbornou i laickou veřejností. 
 • Znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 • Znalost programu SPSS, ATLAS.ti. 
 • Pokročilá psaná i mluvená znalost anglického jazyka – „Stupeň znalostí 2., úroveň B2“ (doložená absolvováním některé ze zkoušek uvedených v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT). 
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti. 
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou: 

 • Zkušenost s realizací terénních šetření ve všech fázích. 
 • Zkušenost s vedením projektů. 
 • Zahraniční profesní zkušenosti, účast v mezinárodních projektech. 
 • Magisterský či vyšší titul v oboru demografie a sociologie, ukončené či započaté vzdělání v doktorském studijním programu v sociálních vědách. 
 • Pokročilá psaná i mluvená znalost dalších jazyků, zejména: francouzského, německého.

Nabízíme: 

 • Práci na plný pracovní úvazek ve veřejné výzkumné instituci. 
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
 • 5 týdnů dovolené. 
 • 5 dnů sick day. 
 • Pružnou pracovní dobu. 
 • Možnost výkonu práce z jiného místa (home office). 
 • Poukázky na stravování. 
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: 1. května 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky: 

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem. 
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • Kopie dokladu o jazykové zkoušce. 
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti. 
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti. 
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou, +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz, popř. Mgr. Janu Paloncyovou, Ph.D., +420 211 152 744, jana.paloncyova@vupsv.cz

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do17.2.2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/