Informační pracovník, knihovník / Informační pracovnice, knihovnice (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí. Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Informační pracovník, knihovník / Informační pracovnice, knihovnice.

VŘ č.j.: VÚPSV/136/2020

Hlavní náplní práce je:

 • Samostatné vedení knihovny po odborné i organizační stránce.
 • Organizace a rozvoj knihovního fondu, akvizice informačních pramenů zahraniční a domácí odborné literatury, evidence získaných pramenů, ochrana fondu a s tím spojené agendy (revize a aktualizace fondů).
 • Jmenné i věcné zpracování získaných dokumentů, spoluvytváření databáze v knihovním systému WINISIS.
 • Zajišťování a poskytování výpůjčních služeb v plném rozsahu (výpůjční protokol, upomínky, MVS, MMVS).
 • Bibliograficko-informační služby, rešeršní činnost s využitím širokého spektra zejména elektronických zdrojů (národních i mezinárodních).
 • Vedení přehledů publikačních aktivit pracovníků ústavu včetně agendy spojené s jejich záznamem do RIV.
 • Metodická, konzultační a poradenská činnost zaměstnancům v oblasti činnosti knihovnicko-informačních služeb ústavu.

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v oboru humanitních věd.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Znalost knihovního systému WINISIS.
 • Znalost anglického jazyka na úrovni porozumění odbornému textu, stupeň znalostí 2., úroveň B1 (doložená absolvováním některé ze zkoušek uvedených v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT).
 • Počítačovou gramotnost (znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint).
 • Orientaci v oblasti oborových elektronických informačních zdrojů, citační databáze SCOPUS, PROQUEST, Web of Science, aj., databáze mezinárodních organizací OECD, ILO, aj.
 • Zkušenosti v práci s informacemi a zdroji jiných českých i zahraničních odborných pracovišť zaměřených na humanitní vědy.
 • Zkušenosti a praxi v knihovně odborně zaměřené na humanitní vědy po dobu nejméně 2 let.
 • Schopnost samostatné systematické práce, spolehlivost, flexibilitu, zodpovědnost, bezúhonnost.
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou uchazeče/ky je:

 • Vzdělání v oboru Informační studia a knihovnictví.
 • Znalost dalšího světového jazyka – německého, francouzského na stupni 1, úroveň A2 (dle Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT).
 • Zkušenost s vedením odborné knihovny. 
 • Zkušenost s prací v prostředí veřejné výzkumné instituce, popř. v akademickém prostředí.

Nabízíme:

 • Práci na plný pracovní úvazek.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • 5 týdnů dovolené.
 • 5 dnů sick day.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Poukázky na stravování.
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: květen 2020

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie dokladu o jazykové zkoušce.
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou, +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz, popř. Mgr. Aleše Kroupu, +420 211 152 751, ales.kroupa@vupsv.cz

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 16. března (včetně) na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/