Apel vzdělavatelů a profesních spolků ve věci studijního programu Sociální práce na FF UK

Vážený pane ministře, Ing. Mariane Jurečko,
Vážený pane ministře, pane profesore Balaši,
Vážená paní rektorko, paní profesorko Králíčková,

obracíme se na Vás ve věci návrhu na zrušení studijního programu Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mnozí z nás jsou absolventi tohoto oboru na FF UK. Katedra sociální práce FF UK funguje od roku 1990, kdy byla jako první vysokoškolské pracoviště sociální práce v ČR založena díky osobnímu nasazení doc. PhDr. Jiřiny Šiklové, doc. PhDr. Pavla Hartla a prof. JUDr. Igora Tomeše, CSc. ve spolupráci s děkanem fakulty prof. Dr. Antonínem Vaňkem. Další vysoké školy pak tuto cestu v ukotvení vzdělání sociálních pracovníků následovaly a významně přispěly a stále přispívají k rozvoji profese v souladu s evropskými trendy. Snahy o omezení vysokoškolského studia sociální práce v ČR jdou zcela proti trendům evropského i mezinárodního pojetí sociální práce, které vymezuje nejen Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW), ale taktéž EASSW (Evropská asociace škole sociální práce). EASSW vnímá vysokoškolské studium sociální práce jako garanci adekvátní přípravy pro výkon sociální práce v evropských zemích.

Profesní spolky sociálních pracovníků: Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách, ve spolupráci s Asociací vzdělavatelů v sociální práci, sledují aktuální situaci na katedře sociální práce FF UK s velkým znepokojením. Bohužel konstatujeme, že uvedená situace není v tomto oboru ojedinělá. Studijní programy sociální práce jsou na všech univerzitách nedoceněnými programy a je tedy nezohledněná společenské relevance sociální práce. Cílem všech vysokých škol je kvalitně vzdělávat budoucí sociální pracovníky/pracovnice jako plně kompetentního profesionála pro praxi. Aktuální dění ohrožuje vybudované kapacity profese a z dlouhodobého hlediska rovněž rozvoj profese sociální práce jako takové. Případné zrušení pracoviště a FF UK v Praze, které bylo u zrodu vysokoškolského vzdělávání v sociální práci v ČR, má rovněž přesah do vnímání akademické sféry, kolegiality a respektu k profesi sociální práce.

Dovolujeme si zdůraznit, že sociální práce je zákonem regulované povolání a sociální pracovníci jsou klíčoví profesionálové pro zajištění mnoha státních politik, ke kterým se ČR zavázala vnitřní legislativou a/nebo přijetím mezinárodních deklarací. Sociální práce má tak své neoddiskutovatelné místo ve společnosti. Jejím cílem je udržovat sociální smír ve společnosti a tím snižovat dopady sociální nerovnosti ve společnosti. Sociální pracovníci pomáhají zvládat nepříznivé sociální situace nejrůznějších skupin osob a podporují sociální stabilitu. Budiž našim společným cílem, aby sociální pracovníci byli vysoce kvalifikovanými profesionály realizujícími intervence směřující ke zlepšení sociální situace jednotlivců, skupin i komunit. Uplatnitelnost absolventů sociální práce v praxi je dlouhodobě velmi vysoká; a to jak v přímo v odvětvích sociální práce, tak i v příbuzných oborech, a je tedy velmi nebezpečné uvažovat o omezení jednotlivých pracovišť. Zrušení základního kamene oboru by mohlo představovat ohrožení kvality výkonu sociální práce a dopady by pocítili především klienti sociální práce. Případným snížením kvalifikačních požadavků by Česká republika vystoupila mimo rámec požadované odbornosti sociálních pracovníků v Evropské unii.

Požadujeme po MŠMT jako gestorovi vzdělávání garanci vysokoškolského a vyššího odborného vzdělání v oboru sociální práce vytvoření adekvátních podmínek v prostředí vysokých škol s respektem ke specifikům studijního programu sociální práce, mezi nimiž nejvýznamnějším je orientace na praxi a provázanost s ní. Žádáme o stanovisko, které jednoznačně podpoří stabilizaci oboru sociální práce na FF UK.

Považujeme za nezbytné vyzdvihnout, že sociální práce je aplikovaný obor s vysokou společenskou relevancí, jehož přínos a kvalitu v prostředí vysokých škol nelze hodnotit jen na základě vědecko- výzkumných výstupů. Originalita teoretické výbavy sociálních pracovníků nespočívá v její původnosti, nýbrž v její aplikaci při řešení nepříznivých sociálních situací na všech úrovních. Přivítáme otevření diskuze o pravidlech posuzování a hodnocení relevance vysokoškolských studijních programů sociální práce. V tomto kontextu oceňujeme znovu otevřenou diskuzi o parametrech zákona o sociálních pracovnících, v jehož světle je však velmi nešťastné omezovat možnosti vysokoškolského vzdělání sociálních pracovníků.

S ohledem na výše popsanou situaci apelujeme na MŠMT jako gestora vzdělávání a MPSV jako gestora regulovaného povolání sociální práce, aby v rámci svých kompetencí a ve spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství realizovali kroky, které vytvoří prostor pro stabilizaci oboru sociální práce na FF UK a zároveň předejdou vzniku obdobné situace na dalších vysokých školách v ČR.

Dne 13.3. 2023