Fenomén dítěte v systému – péče o ohrožené děti a jejich nejvyšší zájem

Problematika péče o ohrožené děti a jejich odebrání z péče rodiny je velmi složitým procesem. I samotní odborníci přistupují k celé záležitosti velmi obezřetně. Mohou však nastat případy, kdy veškerá sanace rodiny selhala a je zapotřebí dítě umístit do náhradní rodinné výchovy. Při rozhodování o formě náhradní rodinné výchovy je zapotřebí brát na zřetel nejlepší zájem dítěte. I proto jsme se rozhodli v říjnu roku 2020 uspořádat online konferenci V nejvyšším zájmu dítěte, kde se setkali odborníci ze stran státního aparátu i lidé, kteří jsou každodenně s touto skupinou dětí a mladých dospělých v kontaktu.

Záštitu nad konferencí převzala paní senátorka MUDr. Jitka Chalánková, která k tématu říká: „Nejlepší zájem dítěte považuji za nesmírně důležitý. Důležitý proto, že může být i snadno zneužit, pokud bude chápán čistě formálně a šablonovitě. V nejlepším zájmu dítěte je znát své rodiče a být jimi, pokud možno, vychováváno. Pokud má být dítě z rodiny odebráno z různých důvodů, pak tyto důvody musí být vážné a přezkoumatelné. Pokud dojde k úpravě podmínek pro výchovu dětí ve vlastní rodině, pak má být tato rodina opět sjednocena. Je třeba mít na mysli i osudy mnoha dětí, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Pak musíme mít připravenu celou škálu pomoci, která má být poskytnuta tak, aby byl dítěti zajištěn jeho další stabilní vývoj, pokud možno bez střídání výchovného prostředí a se zabezpečením jeho materiálních a emocionálních potřeb. Vzhledem k tomu, že v naší zemi narůstá počet týraných dětí, není možné rušit fungující systém, který je možné dále zlepšovat, nikoliv však bořit. Za klíčovou považuji podporu dlouhodobých pěstounů, neboť tato péče má v naší zemi dlouhou tradici a nikdo ji nezpochybňuje. V tuto chvíli není možné rušit dětská centra ani různé typy dětských domovů. Týraným dětem by tak byla odepřena jedna a mnohdy jediná z možností pomoci, což je zcela v rozporu právě s jejich nejlepším zájmem. Děkuji všem, kteří týraným, ohroženým a opuštěným dětem pomáhají. Nejlepšími příklady úspěšné pomoci jsou mladí dospělí, kteří prošli náhradní péčí, a nyní žijí šťastný život ve svých rodinách a jsou platnými členy společnosti.”

Vážíme si také aktivní účasti Mgr. Kristýny Jůzové Kotalové (MPSV), která popsala nejlepší zájem dítěte na konferenci takto: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.“ (článek 3, odst. 1 Úmluvy o právech dítěte OSN).

Definice nejlepšího zájmu dítěte (dále jen NZD) je podle Výboru pro práva dítěte OSN: „Nejlepší zájem dítěte je stav, kdy jsou plně realizována veškerá práva dítěte vyplývající z Úmluvy o právech dítěte. NZD se posuzuje individuálně a jde o dynamický koncept, nicméně členské státy jsou tímto konceptem vázány. NZD je: právem, zásadou a procesním pravidlem. Práva dítěte mohou být ve vzájemné kolizi, a je proto vždy třeba posoudit, jaký postup umožní naplnění maxima práv dítěte za současného zachování otevřeného výhledu, tedy možnosti změny situace, názor dítěte apod. Naplněním jednoho práva bychom měli ostatní práva ovlivnit jen minimálně. Princip koláče – tj. čím výraznější zásah do života dítěte, tím větší pravděpodobnost, že se ovlivní ostatní práva dítěte a je velmi rizikové odchýlení se od nejlepšího zájmu dítěte (dokonce někde převáží systémová nebo režimová opatření nad zájmem dítěte). Je proto povinnost transparentně prokazovat a vysvětlovat, jakým způsobem byl nejlepší zájem dítěte posouzen. To platí pro veškeré veřejné i soukromoprávní subjekty i instituce.“

Diskuse byla opravdu podnětná a přinesla řadu námětů z obou stran, které zpracováváme do sborníku příspěvků, kde se dočtete, jak zúčastněné strany vnímají nejlepší zájem dítěte. Tento sborník si budete moci najít na stránkách časopisu Sociální práce | Sociálna práca. Celý záznam z konference je ke shlédnutí na YouTube yourchance TV.

Nová kniha projektu Začni správně – Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy

V rámci konference byla pokřtěna odborná kniha Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy. Publikace provází čtenáře od historie náhradní rodinné výchovy, přes sociálně patologické jevy v rodině a specifika ohrožených dětí, systém náhradní rodinné výchovy, jeho opouštění, záchrannou síť organizací po odchodu z náhradní rodinné výchovy až po popis integrační metodiky projektu Začni správně.

Projekt pomáhá více jak deset let mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče, právě v době, kdy tento systém opouští. Knihu je možné zakoupit v knihkupectví Portál a na jejich e-shopu. Autorkami knihy jsou manažerky integračního projektu Začni správně Mgr. Marcela Belicová, Ing et Bc. Dominika Šenková a spoluzakladatelka obecně prospěšné společnosti yourchance Ing. Gabriela Štiková.

Publikace je výjimečná v tom, že seznamuje čtenáře s oběma instituty náhradní rodinné výchovy – náhradní rodinnou péčí a ústavní výchovou. V knize se prolíná teorie s praxí, která je zastoupena citacemi, reálnými příběhy, kazuistikami a odbornými okénky z praxe.

O projektu Začni správně

Projekt Začni správně realizuje obecně prospěšná společnost yourchance. Projekt pomáhá mladým lidem (mlaďochům [1]) z dětského domova a pěstounské péče při odchodu do samostatného života. Pracuje s dětmi od patnácti let a mladými dospělými do dvaceti šesti let. Projekt působí ve všech čtrnácti krajích České republiky. Následující schéma znázorňuje projektové aktivity.

Výše uvedené aktivity jsou součástí čtyřfázového systému integrace z pohledu Začni správně (citace z knihy Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy – str. 196, 197).

Fáze vzdělávací a adaptační

První fází integrace z pohledu projektu je vzdělávání, rozvoj klíčových oblastí, adaptace na projekt, budování důvěry a vztahu s koordinátorem.

Hlavní aktivity: celorepubliková setkání, tematická a skupinová setkání, individuální konzultace, letní kempy.

Cíl: Koordinátor pro mladé je v pravidelné komunikaci s pracovníky dětských domovů a s účastníky projektu, pro které pořádá vzdělávací a rozvojové akce.

Fáze příprava na odchod

V případě, že se blíží ukončení ústavní výchovy, pěstounské péče zletilostí nebo konec souvislé přípravy na povolání, přichází na řadu druhá fáze integračního programu. Přibližně půl roku před plánovaným odchodem mladého dospělého, je po domluvě koordinátor projektu účasten při plánování a přípravách na budoucí povolání a bydlení mladého dospělého. Koordinátor dává jistotu, oporu a zároveň možnost, aby mladý člověk opouštějící náhradní rodinnou výchovu, mohl uplatnit nabyté znalosti a dovednosti první fáze.

Hlavní aktivity: Konzultace a plánování s koordinátorem s ohledem na plán osobního rozvoje, účast na tematických setkáních.

Cíl: Koordinátor má situaci kolem mladého dospělého zmapovanou a je připraven pomoci s jeho odchodem.

Fáze stabilizační

První okamžiky po odchodu bývají ty nejrizikovější. Koordinátor a mentor pomáhá překlenout kritické období s cílem stabilizovat mladého člověka, podporovat jeho nové sociální vazby a kvalitní trávení volného času. Práce a bydlení jsou opěrnými body pro úspěšný start a jejich absence může být ohrožující.

Hlavní aktivity: konzultace s koordinátorem s ohledem na plán osobního rozvoje, společné hodnocení cílů.

Cíl: Mlaďoch má pravidelný měsíční příjem a stálé bydlení. Koordinátor pomáhá předejít případným rizikům a řeší ve spolupráci s mladým dospělým jejich důsledky.

Fáze integrační

V této fázi je mlaďoch stabilizovaný, má stálý příjem a bydlení. V případě dluhů je schopen splácet své závazky. S koordinátorem řeší otázky týkající se osobního rozvoje, nikoliv existenční témata.

Hlavní aktivity: Monitoring a neformální komunikace, možnost podílet se na tematických setkáních jako Peer a příležitost být nominován na ocenění Bílá vrána.

Cíl: Integrovaný mlaďoch je schopen řešit svůj život bez podpory koordinátora i mentora, motivuje druhé svým příkladem.

Další aktivitou, která reflektuje závažnost tématu integrace mladých dospělých v celé její šířce, je podpora samotných vychovatelů v jejich práci. Také proto vznikla platforma Domovy sobě, jejíž cílem je poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň chceme touto platformou podpořit destigmatizaci tématu dětí v ústavní výchově. Vychovatelům dáváme do rukou další funkční nástroje pro práci se sebou i pro efektivní přípravu na odchod mladých dospělých vyrůstajících v domově, bez narušení běžného režimu fungování rodinné skupiny. V první fázi projektu se zaměřujeme pouze na dětské domovy. V následujících letech bychom tuto platformu rádi rozšířili i pro další formy náhradní rodinné výchovy.

Dominika Šenková,
manažerka projektu Začni správně pro Čechy, yourchance o.p.s.

 Marcela Belicová,
manažerka projektu Začni správně a koordinátorka mentorů pro Moravu, yourchance o.p.s.

Gabriela Štiková,
spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance o.p.s.

Použitá literatura a zdroje:

[1] Mlaďoch je účastník projektu Začni správně, tento pojem vznikl na jednom ze setkání zakladatelek obecně prospěšné společnosti yourchance s dospívajícími v Dětském domově Žatec, kde společnost své aktivity před deseti lety zahajovala.