Zpráva veřejné ochránkyně práv z návštěv neregistrovaných zařízení pro seniory

V  České republice žije v  současnosti 1  825  tisíc  osob starších 65  let, 1 140 tisíc lidí se syndromem demence a 160 tisíc lidí s mírnou kognitivní poruchou. Podle prognostických dat zveřejněných Českým statistickým úřadem by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. Změna věkového složení populace je sociální skutečnost, na kterou je třeba reagovat věcně a konstruktivně. Vzhledem k jejímu významu se Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv rozhodla přispět sdělením o situaci seniorů žijících v institucích. Vydaná zpráva je částí práce na tomto poli.
Ve zprávě Anna Šabatová uvádí, jaká rizika zařízení poskytující péči bez oprávnění (tzv. neregistrovaná zařízení pobytových sociálních služeb) přinášejí (špatné zacházení s  klienty) a  proč je nezbytná perfektní souhra všech státních orgánů při jejich postihu. Ochránkyně vyjadřuje apel na obecní úřady, poskytovatele zdravotních služeb, opatrovníky a rodiny klientů, aby byli ostražití při hledání pobytových zařízení pro potřebné seniory a vždy si ověřili, zda zařízení disponuje oprávněním k poskytování pobytových sociálních služeb, a v případě že tomu tak není, aby tuto skutečnost oznámili krajskému  úřadu, v jehož obvodu se zařízení nachází.
Vedle opatrnosti je nutný také postih této nelegální činnosti, který v rovině správní přísluší krajským úřadům a v rovině trestní orgánům činným v trestním řízení. Je velmi důležité, aby byly orgány veřejné moci aktivní, byť postih nemusí spočívat primárně v drastických trestech, protože v opačném případě by jejich nečinnost vysílala signál o faktické akceptaci neregistrovaných služeb.
Řešení problému neregistrovaných zařízení pobytových sociálních služeb a špatného zacházení v nich nicméně podle Anny Šabatové nespočívá v represi. Z uvedených dat je zřejmé, že poptávka po sociálních službách pro seniory a osoby s demencí se bude v následujících letech jen zvyšovat. “Pouze v ojedinělých případech jsem se setkala s tím, že by si klienti na podmínky v zařízení stěžovali, byť bylo zjevné, že kvalita poskytovaných služeb ani zdaleka nedosahovala standardů kvality sociálních služeb. S vědomím těchto skutečností je třeba ke klientům neregistrovaných zařízení přistupovat. Měli bychom si uvědomit, že systém sociálních služeb, který se vytvoří dnes pro naše rodiče, poslouží zítra nám samým.” 
Konpletní zprávu ochránkyně práv můžete stáhnout ZDE.
Zdroj: ochrance.cz