sociální péče

Úvod Dílo a život, ale i motivy průkopníka a zakladatele charitativní a diakonické práce na území dnešní České republiky Václava Šuberta není dosud příliš známé. V článku vycházím z vlastního bádání, které jsem vložil do diplomové práce. Časový odstup umožňuje střízlivé zhodnocení působení Václava Šuberta, ale i doplnění mého dřívějšího bádání o nové poznatky. Šubertem poskytovaná pomoc bližním se sice odlišuje od současného pojetí sociální práce jako profesionálního pomáhajícího oboru, nicméně Šubert zůstává svým osobním nasazením inspirující osobností. V červenci roku 2025 uplyne 200 let od jeho narození. Pojďme si tedy připomenout dílo a život Václava Šuberta. Dílo Šuberta se stalo nedílnou součástí života celéZobrazit text

Osobnost A. C. Stojana byla a je předmětem celé řady kontroverzí, jejichž důsledkem je mj. absence kvalitního životopisu, který by pomohl zásadním způsobem definovat stanovisko historiků a teologů a umožnil rozvoj věcné diskuse. Stojan se již za života stal legendou, osobností, jejíž mýtus daleko přesahoval hranice katolické církve a jejích věřících, ale vyvolával často dosti rozporné reakce i na straně veřejnosti laické, dokonce i té zaměřené antiklerikálně či dokonce antinábožensky. Dosavadní kompletní zpracování Stojanova života a díla pochází bez výjimky z pera katolických intelektuálů a více či méně zdařile se potýkají s existencí zmíněného mýtu, který většinou s mírně shovívavou skepsí v podstatě petrifikují, aniž by se odvážili témaZobrazit text