ženy

Rozhodnutie vytvoriť bezpečný priestor – centrum, ktoré by sa špecializovalo na pomoc a podporu žien, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera, nepadlo zo dňa na deň. Práve naopak, predchádzalo mu množstvo príprav a práce. Veľký vplyv na toto rozhodnutie mali stretnutia s odborníčkami v tejto problematike, ich povzbudenie a podpora, ako aj odpoveď na otázku, čo je potrebné na založenie občianskeho združenia: „Stačia vám stanovy a kolok.“ Občianske združenie HANA založili ženy pre ženy zažívajúce násilie a ich deti ako reakciu na výsledky Monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska Európskych štandardov, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (Holubová, Filadelfiová) z roku 2012. Monitoring poukázal naZobrazit text

Úvod Keď som sa rozhodovala, že napíšem reflexiu z praxe k téme násilia páchaného na ženách, netušila som, koľko nových podnetov ma do jej napísania inšpiruje. A to aj napriek tomu, že ak človek pracuje v jednej téme viac ako 25 rokov, tak si myslí, že už ho nedokáže nič prekvapiť. Opak je pravdou. Dokáže. Niekedy príjemne a inokedy menej príjemne. Názov príspevku polemizuje o tom, či na Slovensku máme, alebo nemáme funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia. Neviem, či jeden článok môže dať komplexnú odpoveď na túto otázku. Názov príspevku som skôr ponímala k zamysleniu sa nad tým, čo na Slovensku máme, čo je potrebné uchovať, čo rozvíjať, na čoZobrazit text

Organizace Jako doma vznikla v roce 2012 s cílem zaměřit se na problematiku ženského bezdomovectví, oblast, která byla do té doby v České republice neznámá. Protože znalost problematiky mohla být v té době získávána jen ze zahraničních zdrojů, Jako doma poměrně záhy přistoupilo k realizaci kvalitativního výzkumného projektu, který zmapoval problematiku ženského bezdomovectví u nás. Současně členky organizace navázaly spolupráci s britskou organizací St. Mungo, která realizuje programy mířené na ženy bez domova. Tato spolupráce ve svém finálním stadiu vedla k první české konferenci zaměřené na ženské bezdomovectví. Tato konference v roce 2013 byla hojně navštívena, byly zde představeny výstupy z výzkumu, který Jako domaZobrazit text