pracovní podmínky

Cílem textu je zodpovědět otázku „Jaké faktory mohou dle relevantní literatury bránit dosahování
oborových zájmů sociální práce?“. Po metodické stránce je předkládaný text teoretickým článkem,
který shrnuje poznání v oblasti bariér dosahování oborových zájmů sociální práce v ČR. Autoři
v literatuře nachází společensky-kontextuální, organizačně-kontextuální, procesně-realizační
a osobní faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce.Zobrazit text

Způsob, jakým sociální pracovník uchopí svou roli a přístup ke klientům v rámci agendy, kterou
vykonává, ovlivňuje řada skutečností. Jedním z významných faktorů, v jehož mezích se představy
daného pracovníka o dobrém výkonu jeho práce mohou realizovat, jsou pracovní podmínky.
V tomto článku se zaměřujeme na analýzu současných pracovních podmínek sociálních pracovníků
zajišťujících na kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR agendu příspěvku na péči (PnP).
Konkrétně si klademe otázku, jakým způsobem pracovní podmínky těchto sociálních pracovníků
ovlivňují uplatňování situačního přístupu v práci s klientem. Vycházíme přitom z kvalitativních
dat shromážděných v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných KoP v rámci výzkumného
projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP. Při analýze dat jsme
se zaměřili na technické, materiální, organizační, legislativní a personální podmínky, v nichž sociální
pracovníci agendy PnP působí. Pracovní podmínky jsou současně tím faktorem ovlivňujícím výkon sociální práce na ÚP ČR, jehož nastavení lze relativně rychle změnit. Proto považujeme za žádoucí
se tématem pracovních podmínek sociálních pracovníků agendy PnP zabývat.Zobrazit text

Následující text je teoretickou reflexí, která přináší odpovědi na otázku, zda a případně jak mohou současné společenské kontexty sociální práce ovlivňovat práci s cizinci. Pro získání odpovědi nejdříve vymezím sociální práci s cizinci a poté přiblížím současné společenské kontexty. Na základě studia literatury zjišťuji, že současné společenské kontexty podporují rozvoj mcdonaldizace společnosti, která v sociální práci způsobuje vzestup managementu péče. V ČR je sociální práce s cizinci institucionálními podmínkami směrována k realizaci v rámci managementu péče, který specifika práce s cizinci významně ovlivňuje.Zobrazit text

Již dlouhá léta volají čeští odborníci a zainteresované subjekty po reformě systému náhradní výchovné péče. Největší vlna kritiky se snáší na ústavní formy péče. Zatím však proběhlo jen několik dílčích (byť důležitých) úprav, jež by nabízely žádoucí alternativy. V českých ústavech tak i nadále zůstává na dvacet tisíc dětí. Vzhledem k rizikům, která s sebou ústavní péče nese, je nezbytné, aby byla těmto dětem věnována péče respektující jejich specifické individuální potřeby. Přístup pracovníka ke klientům má, kromě jeho osobnostních a kvalifikačních předpokladů, podle odborníků výrazný vliv na výsledek a kvalitu poskytovaných služeb. Je možné jej ale také chápat jako specifický rys kultury organizace. Předkládaný text, jenž shrnuje poznatky z případové studie k mé závěrečné bakalářské práci na katedře SPSP, FSS MU Brno, se proto zaměřuje na kulturu poskytování péče ve vybraném zdravotnickém zařízení pro děti do tří let. Soustřeďuje se především na okolnosti či faktory, které v rámci kultury vybrané organizace ovlivňují uplatnění individuálního přístupu ke klientům.Zobrazit text