2/2019

V tomto krátkém textu bych chtěl podat několik postřehů, které by mohly napomoci strategickým plánům jednotlivých univerzit i jednotlivých pracovišť, které se věnují vzdělávání v oboru Sociální práce. Záměrně v tuto chvíli používám termín „obor“, byť se z hlediska současné akreditační praxe jedná o celou oblast vzdělávání, a to i přesto, že lze do této oblasti vzdělávání zařadit i několik dalších „oborů“ (jako např. sociální politika). Hlavním důvodem je skutečnost, že „sociální práce“ reálně představuje relativně ucelené a vymezené pole teorie (včetně vzdělávání) a praxe (a to jak výzkumné, tak především terénní). Jednoduše řečeno, „sociální práce“ představuje poměrně kompaktní část vzdělávacího vysokoškolského (i se zohledněním úrovně VOŠ) systému, kterouZobrazit text

Jeden z výstižných výrokov postmodernej doby znie: „Nie je nič nepotrebnejšie ako včerajšie noviny.“ Nejde tu o popieranie významu dejinných udalostí, ale o potrebu neustáleho reflektovania súčasného diania v spoločnosti. Platí to aj vo svete jednotlivých profesií a akademických disciplín, kde je etický kódex jedným zo zásadných kritérií profesionality. Každý etický kódex je preto časovo limitovaným dokumentom, ktorý vyžaduje systematickú evaluáciu a revíziu. Zodpovednosť zaň nenesú len profesijné asociácie, resp. profesijné komory, ale aj samotní profesionálni pracovníci, ktorým má kódex pomáhať pri eticky citlivom výkone povolania. Predtým než v septembri 2015 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce prijala nový etický kódex, jeho tvorcovia si uvedomili, že musí ísť o dokument, ktorýZobrazit text

Z komentářů studentů v rámci studentské evaluace výuky na Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen FF UK) v zimním semestru akademického roku 2018/2019, kterou vyplnilo 495 z 976 studentů, jasně vyplývá, že studenti nejvíce oceňují přátelskost, vstřícnost a otevřenost vyučujících, jasnou a transparentní strukturu přednášek a podmínek pro absolvování předmětu, komunikaci s vyučujícími bez průtahů a možnost individuálního přístupu, provázanost teorie a praxe, poskytování přiměřené zpětné vazby ze strany vyučujícího, praktické nácviky, a zájem vyučujícího nejen o studenty, ale i o vyučovanou problematiku. Teprve druhým rokem vyučuji na Katedře sociální práce FF UK předmět Sociálně právní ochrana dětí a provázím studenty prvního ročníku bakalářskéhoZobrazit text

Článek je věnován jednomu z aktuálních trendů v péči o duševní zdraví – zavádění pozice peer lektorů. Stručně v něm nastíníme teoretický rámec a profesní kvalifikaci pro tuto pozici a představíme projekt, v jehož rámci proběhlo zapojení několika peer lektorů do výuky budoucích sociálních pracovníků (do budoucna pak případně i psychologů, lékařů a ergoterapeutů). Především se však budeme věnovat tomu, jak se samotní peer lektoři k zapojení do výuky vztahují, jaké to přináší benefity jim a co pro ně tato profese znamená. Od 90. let 20. století se po celém světě rozšiřuje zaměstnávání lidí se zkušeností s psychiatrickou péčí na pozicích peer pracovníků (Davidson et al., 2006). Jedním z klíčovýchZobrazit text

Jako doma je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde má každý možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální, genderové a další nerovnosti. Hodnoty a principy, ze kterých vycházíme, jsou: partnerství, participace, empowerment (posílení), vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova. Ženy bez domova se snažíme zapojovat do spoluutváření Jako doma a rozhodování. Například společně s nimi se psal etický kodex, účastnily se strategického plánování, nebo pokud jsme někam zvány, abychom mluvily o ženském bezdomovectví, vždy se snažíme, aby byl zastoupen i jejich hlas a mohly tak samy za sebe mluvit o své zkušenosti. Proč jeZobrazit text

Česká asociace streetwork, z. s. (ČAS) sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby: terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Tyto služby pracují s lidmi v nepříznivé sociální situaci, kterými jsou právě děti a mládež do 26 let věku nebo lidé bez domova, narkomani, lidé pracující v sexbyznysu apod. Co mají všechny služby společné? Pracuje se v nich metodou kontaktní práce, a to v mobilní i stacionární formě. ČAS nabízí 21 vzdělávacích programů akreditovaných MPSV. Kontaktní práce Kontaktní práce je termín někdy používaný jako český ekvivalent k výrazu streetwork. Jsou zde ale rozdíly: Termín streetwork je spjat především sZobrazit text

Vyšší odborná škola sociálně právní rozšířila svou nabídku ve vzdělávání sociálních pracovníků a pedagogů o kvalifikační kurzy a kurzy celoživotního vzdělávání. Škola s tradicí a zárukou kvality tímto usiluje o podporu rozvoje kompetencí studentů a odborné veřejnosti. Prvořadým úkolem Profesního institutu je reagovat na potřeby v praxi a nabízet tak kurzy a vzdělávání odpovídající skutečným potřebám. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy naší školy. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Nabízíme kvalifikační kurzy – Studium pro asistenty pedagoga a Kvalifikační kurzy proZobrazit text

Jedním z motorů moderního vývoje sociální práce, který lze orientačně datovat od konce 19. století, je hledání odpovědí na otázku, zda sociální práce je či není profese, tedy zda její teorie a praxe naplňuje znaky profese, a co víc, zda jejím posláním je něco tak specifického a výjimečného, co jí vtiskává systém odlišujících znaků od ostatních disciplín, resp. pomáhajících profesí. Identita profese může být utvářena znaky, které popisují autorky Weiss-Gal a Welbourne ve své výzkumné práci z roku 2008. Kompilací dvou teoretických přístupů definovaly jako znaky profese veřejné uznání, monopol na určité druhy práce, profesní autonomii, znalostní základnu, systém odborného vzdělávání, existenci profesních organizací a etickýchZobrazit text

Několik lidí vycházelo z pražského promítání Hranic práce, trochu s podivem komentovali situaci těch, o kterých film mluvil. Příběhy nízkých mezd za náročnou práci, zadlužení, stresu a nejistoty příjmů, chudoby – skutečně to je život více lidí v naší zemi? Jednoduché vysvětlením pro neviditelnost podobných příběhů je, že statisticky si Česko v měření, které hodnotí ekonomickou situaci obyvatel, stojí skvěle. Při podrobnějším zkoumání statistik ale zjistíte, že sociální a ekonomická situace řady Čechů není tak růžová, jak tato data tvrdí. A přesto o situaci lidí, kteří na tom nejsou finančně nejlépe, v Česku téměř nemluvíme. Naopak sociální systém charakterizuje postupné omezování podpory pro domácnosti s nízkými příjmy. Čím to jeZobrazit text

Reprodukce chudoby a sociálního vyloučení a dlouhodobá nezaměstnanost úzce souvisí mj. s dosaženým formálním vzděláním a kvalifikací pro pracovní trh. Lidé s nedokončeným nebo základním vzděláním vykazují dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti. Při sledování aktuálních situace ve vzdělávání s ohledem na celoživotní rizika nezaměstnanosti a nízkých příjmů se v EU standardně používá indikátor předčasných odchodů ze vzdělávání, který je konstruován jako podíl osob ve věku 18-24 let, které nezískaly alespoň nižší střední vzdělání (tj. v českém vzdělávacím systému nedosáhly vyučení nebo maturity). Omezení předčasných odchodů ze vzdělávání je jedním z cílů Strategie Evropa 2020 – do tohoto roku by měla být míra předčasných odchodů ze vzděláváníZobrazit text