Profesní institut na Vyšší odborné škole sociálně právní

Vyšší odborná škola sociálně právní rozšířila svou nabídku ve vzdělávání sociálních pracovníků a pedagogů o kvalifikační kurzy a kurzy celoživotního vzdělávání.

Škola s tradicí a zárukou kvality tímto usiluje o podporu rozvoje kompetencí studentů a odborné veřejnosti. Prvořadým úkolem Profesního institutu je reagovat na potřeby v praxi a nabízet tak kurzy a vzdělávání odpovídající skutečným potřebám. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy naší školy. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání.

Nabízíme kvalifikační kurzy – Studium pro asistenty pedagoga a Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách.

Kurz pro asistenty pedagoga je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga. Účastníkům jsou zprostředkovány znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících. Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních.

Kurz pro pracovníky v sociálních službách je určen jak pro uchazeče o zaměstnání a zájemce, tak pro pracovníky v sociálních službách a pečovatelé pracující v ambulantních zařízeních sociálních služeb nebo v domácnostech, kteří splňují podmínky pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách, uvedené v paragrafu 116, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kromě podmínky odborné způsobilosti. Celkově vzdělávací program zahrnuje 200 hodin výuky, 150 hodin teoretické výuky a 50 hodin odborné praxe ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

V rámci celoživotního vzdělávání vytváříme portfolio kurzů napříč oblastmi v oboru, a to pro sociální pracovníky na úřadech, v sociálních službách a dalších institucí.

Jsme také připraveni realizovat kurzy pro naplnění specifických potřeb i méně početných odborností, jako jsou například sociální kurátoři či veřejní opatrovníci obcí.

Profesní institut je současně akreditovaným Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a nabízí tak kurzy i pro odborníky z řad pedagogů. Tím dochází i k příležitostem propojení odborností v oblasti školství a sociální práce, což spolu mnohdy úzce souvisí.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu!

Nabídka aktuálních kurzů a přihlášky jsou dostupné na: https://institut.vossp.cz/. Více informací o škole: http://www.vossp.cz/.

Iveta Turková,
zástupkyně ředitele VOŠSP