6/2018

Řešení výzkumného problému, který nepatří výlučně do žádné vědní disciplíny, ve spolupráci s odborníky různých profesí a s pracovišti různých sektorů, nám pomohlo hlouběji pochopit, proč je tak málo multidisciplinárních výzkumů a jak různorodé přístupy k hodnocení potřeb existují na poli sociálním a zdravotním. Odborný zájem o rodinné (neformální, laické) pečující je názorným příkladem toho, jak se při identifikaci jejich potřeb  a hledání způsobů jejich uspokojování uplatňují různé přístupy a postupy. Zaměřili jsme se především na pečující, kteří se starají o blízkou osobu s demencí. Hodnocení pečovatelské zátěže – specifické instrumenty pro pečující První výzkumy pečujících rodin si kladly za cíl popsat dopad péče na pečující aZobrazit text

K tématu Posuzování v sociální práci jsme oslovili organizaci Romodrom, aby představila svůj nástroj tzv. indexaci, kterou si vytvořila pro účel posuzování klientské připravenosti v programu standardního bydlení. Naše organizace Romodrom, o. p. s., byla založena v roce 2001 a v současnosti působí v 8 krajích České republiky. Jsme poskytovateli registrovaných sociálních služeb a vzdělávacích programů pro předškolní děti. Naší cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, a to bez ohledu na jejich etnický původ. Jednou z nejčastějších zakázek v naší praxi, se kterou se setkáváme, je pomoc při řešení problémů spojených s bydlením. Mnoho našich uživatelů bydlí v „dočasných“ typech bydlení, např. na ubytovnách, nebo nevyhovujícíchZobrazit text

V období od dubna 2017 do března 2019 realizovala organizace IQ Roma servis, z.s. v Brně a celém Jihomoravském kraji projekt Zaostřeno na rodinu, který usiloval o rozvoj inovativních nástrojů při práci s ohroženými rodinami – případových, interaktivních případových a rodinných konferencí. Do projektu se zapojili sociální pracovníci z OSPOD i neziskových organizací pracujících s rodinami, kteří se mohli účastnit pravidelných workshopů, kde se o metodách dozvídali více, ale také si mohli zmíněné metody vyzkoušet v praxi – tedy realizovat je pro rodiny, se kterými spolupracují. Tuto možnost využil kurátor pro děti a mládež z Brna, který se rozhodl uspořádat interaktivní případovou konferenci pro tehdy 14-ti letou Magdu a její rodinu.Zobrazit text

Agentura pro sociální začleňování uspořádala 28. 11. v Olomouci v prostorách VOŠ CARITAS seminář Sociální práce v sociálním bydlení. Zúčastnilo se ho 63 účastníků, především sociálních pracovníků. Cílem akce bylo podpořit přenos zkušeností o této oblasti sociální práce. Zkušenost z oblasti sociální práce, která slouží jako podpora pro udržení bydlení, jež odpovídá běžným standardům, představily čtyři organizace. Jednalo se o Diecézní charitu ostravsko-opavskou, Práh jižní Morava, město Otrokovice a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ze Vsetína. V závěru proběhly dva workshopy zaměřené na praktický nácvik metod sociální práce, které lektorovali pracovníci sociálního odboru Magistrátu města Ostravy a IQ Roma servis z Brna. Mezi diskutovanými tématy na semináři seZobrazit text

Sociální pracovnice paní Eliška a paní Marie pracují v neziskové organizaci zaměřené na pomoc ohroženým rodinám. Na poradě pracovnicím ředitel oznámil, že jejich organizace získala tříletou dotaci, díky níž dojde k mnoha změnám. Nově bude možné rozšířit síť klientů, individuální plánování u klientů bude vedeno prostřednictvím nového počítačového programu, na pracovní povinnosti související s GDPR budou mít pracovnice specificky vyčleněnu část úvazku a nově budou mít možnost účastnit se řady školení, stáží a supervizí. Tyto změny se odrazí i v navýšení jejich mezd. Zatímco paní Zdena tuto informaci přijala s nadějným očekáváním změn, paní Marie druhý den podala výpověď, a to navzdory pouhým dvěma letům zbývajícím do jejíhoZobrazit text

Hodnocení výsledků a dopadů je jednou z klíčových fází a zároveň odbornou činností managementu napříč odvětvími. Ani sociální práce není (nebo by neměla být) výjimkou. Právě dobré vyhodnocení výsledků a dopadů sociální práce a jejich prezentace mohou přinést klíčové argumenty pro její profesionalizaci, o které se v posledních letech tolik mluví. Tento článek volně navazuje na článek autora publikovaný v tomto časopise v čísle 6/2017. Onen článek shrnuje pohled sociálních pracovníků na profesi sociální práce a jako jeden z deficitů uvádí právě špatnou prezentaci výsledků sociální práce (Vojtíšek, 2017:152–159). A nejde jen o jeden z deficitů, ale rovnou o deficit zásadní. Nyní se budeme zabývat jednou z částí problému a tím jeZobrazit text