6/2019

S ředitelem Agentury pro sociální začleňování jsme si povídali jednoho deštivého listopadového dopoledne. David pil černý čaj s kardamomem a mátou, jak sám říkal: „silnej, takže ho ne každej unese“. Chtělo by se dodat: „stejně jako blízký kontakt se sociálním vyloučením, smutnými příběhy a často jen mizivou nadějí na změnu“…Zobrazit text

Každý rok s nadcházející zimou se začínají rojit kampaně, sbírky a další aktivity, které mají za cíl pomoci lidem bez domova, kteří mají před sebou ty nejnáročnější měsíce roku. Život na ulici není jednoduchý nikdy, ale s teplotami klesajícími pod bod mrazu je jejich život přímo ohrožen. Příčiny a následky života na ulici byly již mnohokrát popsané, nově máme i poměrně střízlivá data ze sčítání osob bez domova na území ČR[1], vedené Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v dubnu 2019. Autoři vyšli z mezinárodní typologie ETHOS[2] a počet osob bez střechy (venku a v noclehárnách) a bez bytu (osoby v azylových domech, v domech na půl cesty a vZobrazit text

Světová zdravotnická organizace uvádí ve statistice za rok 2018, že asi jedna šestina lidí ve věku 60 let a starších zažila v minulém roce nějakou formu zneužívání. Celostátní tvrdá data v České republice neexistují, máme jen dílčí výzkum, který před 15 lety zveřejnila Jihočeská univerzita o situaci v Jihočeském kraji.[1] Struktura výzkumu byla zvolena optimálně. Dotazováni byli senioři bydlící ve svém bytě, kteří nevyužívají sociální služby, klienti domácí péče i domovů seniorů a ústavů. Potíž je v tom, že data z jižních Čech směšují počty obětí a svědectví. Dozvíme se z nich, že neuctivé, urážlivé, zesměšňující jednání i fyzické napadání a vydírání starých lidí existuje ve statisticky relevantní úrovni. ToZobrazit text

Výstup z kulatého stolu pořádaného Charitou Česká republika v rámci projektu Ke kvalitě v Charitě II dne 21. května 2019 Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Charity a charitních služeb, veřejný ochránce práv, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, České asociace streetwork, Platformy pro sociální bydlení, Institutu pro sociální inkluzi, Svazu měst a obcí, Magistrátu města Plzně, Naděje a Naděje pro děti úplňku. Tématem kulatého stolu byla problematika osob, které „propadávají“ systémem sociální ochrany. Žádný formální systém sociální ochrany nemůže být schopen zajistit potřebnou pomoc každému člověku v jakékoliv tíživé sociální situaci. Vždy se najdouZobrazit text

Následující text se zamýšlí nad otázkou, jak by se dala zkvalitnit včasná podpora rodin s dětmi, aby nedocházelo k sociálnímu selhávání rodin a nenaplňování potřeb dětí. Mechanismem, který k tomu může výrazně pomoci, je podle nás sociální práce na školách, resp. poskytování preventivních a podpůrných služeb pro dítě a jeho rodinu, které by vycházely z včasné detekce rizikových faktorů komplexní situace dítěte realizované skrze školské prostředí. Objektem našeho zájmu je dítě a jeho nejbližší rodina, která pro něj představuje základní prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí a učí. Děti v ohrožení jsou, na rozdíl od dospělých „lidí v ohrožení“, ve zvláštním postavení, protože nejsou a ani nemohou být plně odpovědné zaZobrazit text

Od roku 2013 existuje v České republice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) zákonná povinnost[1] vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte. Nezbytnou součástí tohoto procesu je i vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů (někdy též označováno jen jako vyhodnocování rizik).Zobrazit text

Zákonná omezení týkající se reklamy jsou v Česku minimální a reklama návykových rizik je téměř všudypřítomná. V této práci se zabýváme některými méně známým formami reklamy. Pak zmiňujeme vliv reklamy u problémů působených alkoholem, hazardem a nezdrženlivým nakupováním. Dále poukazujeme na možnosti prevence škodlivého vlivu reklamy a zvláštní pozornost věnujeme mediální gramotnosti. Ta je důležitá pro celou populaci, zvláště pro děti a dospívající, osoby, které mají návykovou nemoc nebo jsou ohroženy chudobou. Mediální gramotnost navíc prospívá duševnímu zdraví a zlepšuje kvalitu života.Zobrazit text

Po prvních signálech z USA z roku 2007 se ve druhé polovině roku 2008 v Evropě dostavil hospodářský propad, s ohledem na jeho Po prvních signálech z USA z roku 2007 se ve druhé polovině roku 2008 v Evropě dostavil hospodářský propad, s ohledem na jeho hloubku se hovoří krizi. Článek se věnuje základním změnám poptávky po pracovní síle na trhu práce jako důsledku hospodářského propadu v letech 2008 – 2013 a následného rozmachu v  letech 2014 – 2017, tj. do vrcholu konjunktury. Podle analytiků v roce 2018 vstoupila ekonomika o pozdní fáze hospodářského cyklu s pomalejším růstem.hloubku se hovoří krizi. Článek se věnuje základním změnám poptávky po pracovní síle na trhu práce jako důsledku hospodářského propaduZobrazit text

Násilie páchané v blízkych vzťahoch, najčastejšie na ženách, je stále aktuálnym problémom aj v podmienkach Slovenska. Nielen preto, že sa jedná o porušovanie ľudských práv a formu diskriminácie žien, ale najmä preto, že hoci miera prevalencie klesá, z odborného hľadiska stále badať nedostatky. Príspevok ponúka prehľad vybraných politík a legislatívnych noriem v kontexte práce so ženami zažívajúcimi násilie, ako aj služieb pre ne vytvorených na území mesta Nitry.Zobrazit text