Byly uděleny Ceny kvality v sociální péči 2018

Již potřinácté se předávalo ocenění Cena kvality v sociální péči, soutěž o nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. V sídle Senátu Parlamentu České republiky, ve Valdštejnském paláci, se za účasti senátorek Aleny Šromové a  Emílie Třískové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stőcklové a mnoha dalších významných hostů, udělilo ocenění, které má, jak doufáme, význam nejen pro přímé účastníky, ale pro celý sektor sociálních služeb. Záštitu opět převzala první dáma, paní Ivana Zemanová.

Projekt se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v  důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z  oboru, a to nejen z řad managementu. Děkujeme za všechny nominace, které byly do redakce vyhlašovatele, časopisu Péče o seniory, doručeny. Garantka projektu a  vydavatelka Péče o  seniory, dříve Ošetřovatelské péče, MUDr. Gianna Conti po skončení 13. ročníku vyhlásili 14. ročník – již nyní můžete přemýšlet, koho nominujete tentokrát! Z více než 100 nominací byli jako nejlepší v  roce 2018 oceněni následující poskytovatelé sociálních služeb:

Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory – pobytové služby

Cena kvality: Senior Otrokovice, Domov se zvláštním režimem

Jestli se o některém z pobytových zařízení dá říci, že je zde radost bydlet, pak je to v tomto zařízení. Panuje zde velmi pozitivní klima a respektování všech možných potřeb. Po mnoha hodnoceních je zde vidět kvalitní profesní přípravu  i proškolení personálu na všechny možné trendy, dokonce na úrovni specializací, například  na biografické modely – každý uživatel má biografický plán péče, smyslovou aktivizaci až po nově uplatňované trendy Montessori,  orientace na potřeby seniorů. Na vlastní oči hodnotitelé viděli nadšení seniorů a skvělou atmosféru při taneční terapii a mnohé aktivity pořádané společně s pracovníky za jejich podpory a asistence, mimo jiné svépomocné skupiny. Velmi sympatické jsou i tradiční Dny pro krásu. Dekorace v domově  respektují místní původ uživatelů a dlouholetou baťovskou tradici. Velkou roli v managementu hrají dobré vztahy mezi personálem. Za všechny uveďme alespoň aktivitu vedoucí metodičky sociálních služeb, která je zde od začátku a velmi dbá na přenášení profesního rozvoje na všechny pracovnice, aktivně je interně školí a přednáší i pro veřejnost. 

Čestné uznání:  Středisko Siloe Ostrava, Domov se zvláštním režimem slezské diakonie

Domov je jedním z prvních zařízení s certifikací pro osoby trpící Alzheimerovou nemocí  a v dané specializaci se také angažuje v poradenství rodinám, jejichž rodinný příslušník tímto onemocněním trpí. Pro rodiny vydává zařízení celou řadu publikací a příruček. Ve spektru služeb najdeme všechny moderní aktivizační metody, smyslovou stimulaci, reminiscenci. Velmi pěkným nápadem jsou tzv. Reminiscenční bedny nebo kufry, které zůstaly mnoha uživatelům i po jejich vytvoření nablízku. Vtipnou alternativou celostátnímu hnutí Česko čte dětem je projekt realizovaný v rámci Moravskoslezského kraje, Čtení seniorům.  Seniorům s různými stadii demence se díky čteným příběhům vybavují vzpomínky na své mládí.

Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory –  terénní služby

Cena kvality: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Pečovatelská služba

Výborně a konzistentně vedené centrum s minimální až nulovou fluktuací, s velmi aktivním sociálním úsekem, který pečovatelkám poskytuje veškerou podporu a identifikuje potřeby rodin potenciálních uživatelů. Pečovatelky si výborně osvojili denní práci se softwarem, jsou velmi provázané s domácí zdravotní péčí. Hodnotitelé oceňují především výborné pracovní klima, díky kterému pečovatelky svojí práci rády vykonávají. Do aktivit se moc rádi zapojují i obyvatelé města Chrudim.

Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Cena kvality: Středisko Effatha Nový Jičín, Sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie

Malá sociálně terapeutická dílna je výborným příkladem moderního a praktického přístupu k začleňování  zdravotně znevýhodněných osob do běžného života. Dílna se kromě rozsáhlého  spektra tvůrčích aktivit, kroužků, keramiky, která má svůj nezaměnitelný styl, výroby domácích doplňků, věnuje také divadelní terapii, přičemž uživatelé služeb nejen hrají, ale i všechny kulisy vyrábí sami. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je spolupráce s místním zahradnictvím, kde klienti velmi rádi pracují a kde je také nejlépe vidět pokroky v přípravě na reálný život.

Hodnotitele zaujal i vlastní systém práce s uživateli, osobní profily klientů, graficky velmi přehledně zpracovaný plán sociálního začlenění, který velmi přehledně zobrazuje individuální dovednosti i pokrok klienta v průběhu času. Skvělým nápadem jsou tzv. “dovolenkové lístky“, které umožňují vybírat si volno na individuální zařizování nebo dle potřeb uživatele. Mladý a velmi nadšený kolektiv s velkým potenciálem růstu v oblasti sociálních služeb.            

Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cena kvality:  Azylový dům pro matky s dětmi Charity Valašské Meziříčí

Situace, která mnohé matky do zařízení  přivádí, jistě není příznivá, ale v tomto zařízení najdou jistě bezpečnou oázu. Obětavý přístup všech pracovnic, velmi pozitivní a chválící podpora je odrazem práce nejen paní vedoucí, ale celého kolektivu. Každá pracovnice je proškolena v oblasti krizové intervence a sebeobrany. Zařízení má velmi dobrou spolupráci s hasiči, policisty, městem, školkami a školami a velmi podporuje osvětu a edukaci  základních škol v azylové problematice.  Sociální rehabilitace uživatelek a řešení jejich potřeb, pomoc města s bydlením, nebo zařizováním na úřadech je jednou z priorit Azylového domu. V tomto azylovém domě klientky získávají tolik potřebný pocit bezpečí a klidné zázemí. 

Poskytovatelé sociálních služeb pro děti

Cena kvality:  Poradenské centrum pro děti a mládež Centra J.J. Pestalozziho Chrudim

Sociální služba s relativně malým kolektivem, ale svojí pověstí daleko přesahující pověst města, dokonce kraje. Posláním je podporovat začlenění a poskytovat oporu dětem, jejichž okolí buď nefunguje, nebo jsou bez rodinných vazeb. Jde o děti bez rodinných kontaktů, v domovech, diagnostických ústavech, děti z pěstounských rodin, nebo děti, jejichž rodinná situace pomoc vyžaduje. Velmi entuziastický kolektiv poskytuje individuální poradenské služby, skupinové terapie a podpůrné skupiny, ale  má i velmi dlouhou tradici víkendových terapeutických pobytů, které jsou vždy tématické, ale pokud se ukáže aktuální potřeba, přizpůsobí se danému aktuálnímu tématu.

Hodnotitelé vysoce oceňují fakt, že se komplexností služeb daří u některých dětských klientů přenastavit osud, vrátit je do zařízení s větší mírou samostatnosti a volnosti a  připravit je do života.

Jak říká jeden z pracovníků centra: „Kritériem našeho úspěchu je, že naši klienti v budoucnu nepotřebují další sociální služby“.

Osobnost roku sociálních služeb

MgA. Jan Lorman, ředitel a zakladatel Života90

Letošní Osobností roku  je muž,  který je původním povoláním herec a režisér. Od roku 1990 se začal pohybovat v sociálních službách. Aktivně působí v řadě vládních a nevládních institucích zaměřených na témata jako věková diskriminace, sociální inkluze, týrání starých lidí, zdravotní a sociální péče, život v komunitě. Neustále se věnuje odborné a osvětové činnosti v České republice i v zahraničí. Je autorem projektů tísňové péče Aeríon, projektu Domov je doma (koncepce komunitního centra pro seniory), Domu seniorů PORTUS. Aktivně působil a nadále působí v řadě evropských i domácích institucí, zaměřených na prevenci stárnutí, důstojné stáří a péči o seniory. Je významnou autoritou Rady vlády ČR pro seniory a otázky stárnutí. 

My všichni jej vnímáme především jako dlouholetého ředitele, jednoho ze zakladatelů sdružení ŽIVOT 90, kde se právě nyní chystá na generační výměnu a předání žezla. Výčet jeho přednáškové a  publikační činnosti by nám zabral hodně času. Místo toho Vám představíme jednu za základních myšlenek, kterou se inspiroval od zakladatele Kláštera Emauzy, abbého Piérre a řídí se jí dodnes,  tato myšlenka je jistě inspirací i pro mnohé z nás: „Stáří neznamená konec nadějí. Je to příležitost ke zrání a naplnění života. Starý, nebo stárnoucí člověk ze všeho nejvíc potřebuje NE peníze, ALE SMYSL ŽIVOTA“.

Cena sympatie

Jana Kučerová, pracovnice v sociálních službách, Domov u fontány Přelouč

Dáma, která se své práce nevzdala ani v důchodovém věku. I přesto, že by již měla odpočívat, chodí do práce s předstihem, aby klientům opravila třeba drobné vady na oblečení, klienti ji mají nesmírně rádi, když mají narozeniny, dopředu zjistí jejich oblíbenou píseň a tu mu pak osobně zahraje na housle.

Ing. Ludmila Plevová, sociální asistent v Azylovém domě pro matky s dětmi Charity Valašské Meziříčí

Druhá oceněná dáma pracuje v zařízení od roku 2002. Věnuje zařízení mnoho dobrovolnických hodin, předává své zkušenosti s vařením, pečením a hospodařením      maminkám, klientky ji berou jako babičku, důvěrnici i vzácnou přítelkyni.          

Ivana Pitrunová, vedoucí zdravotní péče Domov seniorů Vysočany

Paní Ivana Pitrunová  je na první pohled milá a skromná žena, pro kterou je klient vždy na prvním místě. Přes mnoho povinností neztrácí lidský přístup, dokáže s empatií jednat s rodinou uživatele. Je spolehlivá, důsledná a nezalekne se žádného úkolu. A to, že jich má jako zdravotní sestra hodně, jí vůbec nevadí. Paní Pitrunová se z vážných zdravotních důvodů omluvila, cenu za ni převzala zástupkyně ředitele Domova seniorů Vysočany p. Lucie Větrovská.   

Ing. Martin Strakoš, ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě

Jediným letošním oceněným mužem v kategorii Sympatie, je člověk, který se v sociálních         službách pohybuje přes 20 let. Původním povoláním je voják.  Drží se zásady, že pokud je     spokojený pracovník, je spokojený i uživatel služby. Vzájemně se pak oba mohou pozitivně       ovlivnit. Podařilo se mu sjednotit v rámci reorganizace pečovatelskou službu v regionu, což  přispělo k lepšímu využití pracovníků, úspoře financí a zlepšení vztahů na daném pracovišti. Prokázal tím, že pro tyto služby je managerem na pravém místě.           

Mgr. Věra Berková, metodik sociální péče Senior Otrokovice

Pátou oceněnou v letošním roce je dáma, která je doslova „studnice dobrých nápadů“. Je strůjkyní mnoha krásných a jedinečných akcí pořádaných v zařízení a autorkou zajímavých aktivizačních programů, které v daném zařízení proběhly např. Bohatství vzpomínek. Postupně zavedla do péče mnohé koncepty či metody práce, které jsou prospěšné uživatelům. Je       iniciátorkou     založení centra pomoci pro širokou veřejnost, ale zejména pro pečující o osoby s demencí v   domácím prostředí. Velmi angažovaná v projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, v projektu se jí podařilo získat velké množství individuálních dárků pro seniory, ale také celou řadu společných zážitkových darů.

Martina Zadražilová, vrchní sestra Sociální služby Semily

Předposlední oceněnou je žena, která v zařízení pracuje od roku 2011. Přesto že do zařízení přišla z nemocničního prostředí, snaží se klientům vytvořit příjemné prostředí v domově. Podporuje barevnost pracovních oděvů, pokojů i společných prostor a domácí zvířata v domově. Je také hlavní iniciátorkou tzv. Retro místnosti – setkávání rodin a uživatelů.           

Jitka Kočková, vedoucí pracovník v sociálních službách Městského ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří

Poslední letošní oceněnou je dáma, kterou mají rádi jak klienti tak kolegové. Nemá problém třeba o víkendu zvednout telefon a s klientem si popovídat. Její největší ambicí je získání vyššího vzdělání v oboru, i přes to, že pro práci ho nepotřebuje. Proto se sama vrhla na studium vyšší odborné školy sociálně správní a v letošním roce zvládla mimo práci    ještě absolutorium a získání titulu Diplomovaný specialista v sociální práci.

Text: redakce časopisu Péče o seniory
Foto: Tran Son Tung