„Když chceš, tak můžeš!“

Praxe personalistky představuje setkání s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou na jedné straně nositeli svých dovedností, zkušeností, odhodlání a vůle a na straně druhé toho, co jim brání v úspěchu. Specifickými jsou ti, kteří prošli výkonem trestu odnětí svobody. Přicházejí v doprovodu své minulosti s cílem najít si práci, která jim bude prostředkem k dosažení svých potřeb.

Dlouho očekávaná doba opuštění věznice je složitou životní situací. Je ztížena nejistým nebo žádným finančním zázemím, nedostupností informací a někdy i ztrátou rodiny, její podpory a absencí bydlení. Chybí porozumění a motivace. S výkonem trestu souvisí ztráta představy o reálných cenách, které během doby ve vězení stouply (náklady na dopravu, stravu, bydlení, ošacení, kultura…). Mladí lidé takovou představu mnohdy nemají vůbec. Mzdu této skupiny často postihnou exekuce a „být zaměstnán“ bývá demotivující.

Dobrým příkladem z praxe může být společnost Abydos, s. r. o. – odpovědná firma Karlovarského kraje roku 2014, která již osmnáct let oslovuje celé spektrum zájemců o práci. Podařilo se jí vybudovat pevný a pestrý tým kmenových zaměstnanců, jejichž výkony stojí za úspěchem společnosti. S myšlenkou „Aby dospělost byla výzvou!“ nabízí zaměstnání také uchazečům po výkonu trestu odnětí svobody, kteří svoji dospělost neodstartovali úspěšně. Abydos spolupracuje s organizací Rubikon Centrum a s Probační a mediační službou. Účastnila se pravidelně Pohovorů nanečisto a také v rámci resocializačního programu Získej zaměstnání učila přímo odsouzené, jak uspět při osobním pohovoru.

S vědomím dlouhodobého procesu nápravy, která je cílem výkonu trestu, má Abydos nastavenou vůli pokračovat v práci sociálních pracovníků, psychologů, speciálních pedagogů a vychovatelů a lidem po výkonu trestu podat pomocnou ruku. Žádná inzerce tohoto zaměstnavatele informující o volné dělnické pracovní pozici neuvádí požadavek výpisu z rejstříku trestů. Není požadován ani při osobním pohovoru. Překážkou také není základní vzdělání.

Základem je, aby uchazeč uměl vysvětlit svoji minulost a pro zaměstnavatele musí být zřejmé, že má zájem „postavit se na vlastní nohy“.

Již první osobní pohovor je prostorem, kde se začínají hledat možná řešení, která by proces resocializace usnadnila. Vstřícným krokem je zajištění podnikové dopravy v okruhu padesáti kilometrů z a do zaměstnání. Samotný „jízdní řád“ je tak pevným a usnadňujícím vodítkem v dodržování rytmu pracovního týdne, kdy i ti, kteří případně zaspí, se mohou spolehnout na to, že je vzbudí kolega.

Dále jsou při jednáních pro nové kolegy, které doprovází trestní minulost, důležité otázky možnosti bydlení. Po zdařeném a přesvědčivém pracovním začátku je možné zprostředkovat ubytování v nemovitostech, se kterými společnost disponuje. Zaměstnavatel také zapůjčí nováčkům pracovní oblečení do doby, než jim vznikne nárok na vlastní, se servisem praní a spravování, což ocení zejména muži žijící sami. Samozřejmým benefitem je možnost závodního stravování.

Také bezplatné finanční poradenství je vítanou službou – pomoc při rozvržení příjmů jednotlivce tak, aby byly pokryty nutné výdaje, a doporučení, jak racionálně obhospodařit měsíční příjem. Ti, jejichž mzda je zatížena exekucí, jsou seznámeni podrobně s povinnostmi, možnostmi a je posilováno jejich odhodlání se se závazky vyrovnat. Oblast exekucí je rozsáhlým blokem administrativní i finanční zátěže zaměstnavatele. Pro mnohé zaměstnavatele je to důvod zaměstnance s exekucemi odmítnout. Abydos nejenže exekuce zpracovává, ale tam, kde je to možné, pomáhá i s přípravou návrhu na oddlužení pro soud. Psychologická pomoc ze strany zaměstnavatele je prevencí před stavy existenční marnosti zadlužených a stojí za stabilitou některých členů týmu. Úspěšnost resocializace je závislá na sociálním pohodlí, které je celkem morální podpory, zajištěného bydlení a zaměstnání, prostřednictvím kterého lze stavu spokojenosti dosáhnout. Vůlí vedení společnosti rozvíjet své zaměstnance a jejich vlastní pílí lze dosáhnout postupného vypracování se na vedoucí pozice a bez ohledu na minulost být dobrým příkladem, že „Když chceš, tak můžeš“(Dr. Olga Kupec, majitelka společnosti).

Základní předpoklady pro vzájemnou souhru a funkčnost celku:

  1. Firma, která se touto cestou vydá, si musí být vědoma, že je to běh na dlouhou trať s nesnázemi, zklamáními, novými a novými začátky.
  2. Je nutné zapojit také ostatní zaměstnance – získat je pro věc, odbourat předsudky, informovat a pomoci překonat bariéry.
  3. První úspěšný případ přesvědčí a začne lámat ledy nejvíce.
  4. Zaměstnavatel může a musí dát základní rámcové podmínky. Významnou úlohu v denním pracovním životě sehrává přímý nadřízený. Zástupci personálního oddělení musí být oporou jak pro nadřízeného, tak i pro zaměstnance s trestní minulostí.

K 31. 3. 2015 bylo zaměstnáno 8 zaměstnanců s historií výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS). K 31. 3. 2016 – s výjimkou dvou – trvají všechny tyto pracovní poměry. Jeden pracující v průběhu VTOS se stal po jeho ukončení spolehlivým kmenovým zaměstnancem.

Firma Abydos za svou společenskou odpovědnost považuje také zaměstnávání odsouzených v průběhu VTOS a usiluje o rozšíření této oboustranně atraktivní možnosti spolupráce. Významu práce přisuzuje veliké hodnoty – prací odsouzení získávají a udržují si pracovní dovednosti, které po propuštění na svobodu mohou nabídnout při hledání zaměstnání. Práce krátí dlouhou chvíli a zachovává pravidelný rytmus dne. Kontakt se světem za branami věznice silně motivuje k úspěchu v zaměstnání. S udržováním a rozvojem pracovních návyků se zachovává míra sebevědomí a sebedůvěry. Odsouzení mají představu o reálném životě, která jim v budoucnu usnadní orientaci na trhu práce. Práce jim pomáhá neztratit úctu k sobě samému. Výsledkem pozitivního přístupu, pravidelné docházky a kvalitního výkonu může být příslib zaměstnání po propuštění na svobodu. Příslib je pak pro odsouzeného silným nástrojem, kterým lze podpořit žádost o prominutí části trestu.

Výzkum provedený mezi odsouzenými k VTOS ve věznici Kynšperk nad Ohří potvrdil, že možnost zaměstnání v jeho průběhu má pro odsouzené zásadní význam.

Možnost pracovat u externího zaměstnavatele je cílem, kterého se odsouzení aktivní účastí na brigádách, vzorným chováním nebo absolvováním rekvalifikačních kurzů snaží dosáhnout. Důvodem recidivy u 58 % dotazovaných bylo chybějící zaměstnání a s tím související nedostupnost finančních prostředků. Oporu při hledání zaměstnání očekávali mnozí u Úřadu práce.

Zkušenost zaměstnanců s trestní minulostí však ukazuje na neochotu a nezájem instituce projevovaný směrem k této cílové skupině. Společnost Abydos se pravidelně s nabídkou volných pracovních pozic prezentuje na tzv. kontaktních dnech na Úřadu práce v Sokolově. Tendencí personálního oddělení je bližší spolupráce právě s uchazeči po VTOS – formou přednášek a rozhovorů přiblížit a nabídnout zaměstnání jako zásadní řešení nové budoucnosti. Ve spolupráci s Probační a mediační službou poskytuje nabídku práce prostřednictvím individuálního pohovoru, osobním přístupem a s ohledem na skutečnosti, jež ovlivňují rozhodování uchazeče.

„Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“ Vedení společnosti i personální oddělení si je vědomo, že jeho aktivity mohou pomoci jen zlomku jedinců a je ukázkou toho, jak mohou společensky odpovědné firmy přispět k řešení této významné sociální problematiky. Cílem společnosti Abydos je sdílet perspektivu se všemi, kteří ji hledají. Všichni, jejichž činnost je věnována dané tematice a problematice, mohou tento příklad vnímat jako potvrzení smysluplnosti svých aktivit. Může být přínosný pro věznice, Probační a mediační službu, může být inspirací pro další zaměstnavatele. Má být také zdrojem informací pro širokou veřejnost, kterou je problematika vnímána stále s odstupem a respektem.

Helena Morkesová