5/2016

Ve srovnání se západní Evropou je v České republice sociální podnikání v začátcích a je spojeno zejména se zaměstnáváním osob s různým znevýhodněním. Významným aktérem zavádění sociálního podnikání v ČR je nestátní nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit. Téma sociálního podníkání a jeho možný vztah k sociální práci jsem diskutoval s ředitelkou této organizace. Petra Francová koordinovala vytváření českých definic, principů a indikátorů sociálního podniku a v současné době spolupracuje s ministerstvy na nastavování výzev na podporu sociálního podnikání z Evropského sociálního fondu a na přípravě zákona o sociálním podnikání. Čím se v organizaci P3 – People, Planet, Profit zabýváte? Naše organizace pomáhá vytvářet celkový systém nastavení a podpory pro sociální podnikání v ČRZobrazit text

P3 – People, Planet, Profit je obecně prospěšnou společností, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy realizuje tematicky zaměřené projekty provozuje www.ceske-socialni-podnikani.cz, což je největší portál o sociálním podnikání v ČR a tématy s tím navázanými. P3 má rozsáhlé zkušenosti se zapojováním znevýhodněných cílových skupin do procesu sociální a pracovní integrace. Poskytuje podporu jednotlivcům a organizacím v celé ČR, kteří mají zájem o sociální podnikání (jedná se zejména o NNO, sociální podniky a Místní akční skupiny). Opakovaně realizovala projekty s Organizací na pomoc uprchlíkům, v nichž školilaZobrazit text

Stať Izabely Oujezdské a Venduly Gojové „Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání“ (Oujezdská, Gojová, 2016) se ve své teoretické části věnuje konstituování pojmu sociální podnikání. Jejich konstatování jsou natolik podnětná, že vedla k následujícímu teoretickému rozvinutí. To vychází ze zjištění: „V době úspor a vysychajících finančních pramenů, díky nimž mohla většina služeb sociální práce existovat a relativně uspokojivě (co do kvantity) reagovat na poptávku různorodých cílových skupin svých uživatelů, si poskytovatelé služeb sociální práce stále častěji kladou otázku, jak se stát samostatným, udržitelným, na donorech nezávislým subjektem.“ (Oujezdská, Gojová, 2016:8.) Tato motivace vede v rámci sociální práce k sociálnímu podnikání.  Pojetí sociálního podnikání lzeZobrazit text

Sociální podnikání je v současné době vyhledávaným tématem. Termín ,,sociální“ je však často mylně chápán a u někoho může vyvolávat nesprávné asociace. Mnohdy bývá zaměňován se sociálními službami, proto je důležité o tomto netradičním druhu podnikání informovat a zabývat se možnostmi, které může vzájemný vztah sociální práce a sociálního podnikání přinést. Sociální práce “Sociální práce je prakticky založená profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu a rozvoj, sociální soudržnost, zplnomocnění a osvobození lidí. Základními principy sociální práce jsou sociální spravedlnost, prosazování lidských práv, kolektivní odpovědnost a respekt k lidské diverzitě. S podporou teorií sociální práce, sociálních věd, humanitních a vlastních znalostí se sociální práce zabývá lidmi aZobrazit text

Celkem 485 mil. Kč šlo na podporu sociálního podnikání v uplynulém programovém období. Podpora byla poskytnuta prostřednictvím výzvy č. 30 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a výzev č. 1 a 8 Integrovaného Operačního programu (IOP). Obě výzvy byly orientovány na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání a současně umožňovaly sociálně vyloučeným osobám či osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce. „Sociální podnik není charita – musí fungovat jako kterákoliv jiná firma. Jsme velmi rádi, že většina podniků je v provozu nadále i bez pomoci evropských peněz, což znamená, že jejich podnikatelský plán byl úspěšný,“ uvedla ministryně práceZobrazit text

Sociální práce a sociální podnikání jsou v současnosti velmi užívané pojmy v rámci celostátnía celospolečenské sociální politiky. Níže budou vymezeny zákonné podmínky pro výkon sociální práce a zákonné podmínky pro možnost provozování sociálního podniku, resp. sociálního podnikání. Jakkoliv mají obě disciplíny v názvu přívlastek „sociální“, pro výkon samotný je potřeba splnit zákonem požadované podmínky a ty jsou u každého druhu činnosti naprosto odlišné. Pro výkon sociální práce je nutno splnit podmínky zejména dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“ nebo „ZSS“). Pro možnost výkonu sociálního podnikání je nutno splnit podmínky především dle zákona č. 455/1991 Sb., oZobrazit text

Praxe personalistky představuje setkání s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou na jedné straně nositeli svých dovedností, zkušeností, odhodlání a vůle a na straně druhé toho, co jim brání v úspěchu. Specifickými jsou ti, kteří prošli výkonem trestu odnětí svobody. Přicházejí v doprovodu své minulosti s cílem najít si práci, která jim bude prostředkem k dosažení svých potřeb. Dlouho očekávaná doba opuštění věznice je složitou životní situací. Je ztížena nejistým nebo žádným finančním zázemím, nedostupností informací a někdy i ztrátou rodiny, její podpory a absencí bydlení. Chybí porozumění a motivace. S výkonem trestu souvisí ztráta představy o reálných cenách, které během doby ve vězení stouply (náklady na dopravu, stravu, bydlení, ošacení, kultura…).Zobrazit text

Tematická síť pro sociální ekonomiku (zkratka TESSEA), byla založena v roce 2009 jako neformální názorová platforma v rámci stejnojmenného projektu, který byl realizován Novou ekonomikou, o. p. s. Platforma sdružovala podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, ale také jednotlivce, již měli společný zájem prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání v České republice. Její aktivity byly velmi blízké spolkové činnosti, existovala však bez samostatné právní subjektivity. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti o sociální ekonomice, a to prostřednictvím sdružovacího a odborného působení. Sdružovací činnost byla zaměřena na osvětu a šíření informací, odborná se odvíjela v pracovních skupinách, které byly vytvořeny z expertů na konkrétní témata. Jednou z expertek byla Petra Francová, která koordinovalaZobrazit text

Úvodem: Sociální práce je zakotvena do světa lidí, jimž má sloužit. Protagoras říká: „Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.“ Dnešní svět je světem mnoha paradoxů a rozporů. Celosvětové rozvírání pomyslných nůžek mezi kultem spotřeby a blahobytu, a s ním souvisejícím plýtváním potravinami, energiemi, surovinami – na straně jedné, a problémy té nejhlubší chudoby, podvýživy, nedostatečné základní zdravotní a sociální péče společně s degradací lidské důstojnosti a hodnoty lidského života – na straně druhé představuje obrovský zdroj impulzů pro hledání cest k uměřenosti, humanitě a sociální spravedlnosti (resp. smíru). Sedm globálních problémů (hříchů) moderní doby definoval již M. Gándhí takto: „Bohatství bez práce, radovánky bez svědomí,Zobrazit text