TESSEA buduje kapacitu za účelem posílení sociálního začleňování

Tematická síť pro sociální ekonomiku (zkratka TESSEA), byla založena v roce 2009 jako neformální názorová platforma v rámci stejnojmenného projektu, který byl realizován Novou ekonomikou, o. p. s. Platforma sdružovala podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, ale také jednotlivce, již měli společný zájem prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání v České republice. Její aktivity byly velmi blízké spolkové činnosti, existovala však bez samostatné právní subjektivity. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti o sociální ekonomice, a to prostřednictvím sdružovacího a odborného působení. Sdružovací činnost byla zaměřena na osvětu a šíření informací, odborná se odvíjela v pracovních skupinách, které byly vytvořeny z expertů na konkrétní témata. Jednou z expertek byla Petra Francová, která koordinovala tvorbu principů a standardů sociálního podniku pro Českou republiku. Následně se podílela na založení Nové ekonomiky, o. p. s., kde projekt Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA řídila, nyní je ředitelkou společnosti P3 – People, Planet, Profit. V rámci projektu TESSEA uspořádala tři mezinárodní konference, zpracovala definice, principy a indikátory sociálního podniku. Uskutečnila mnoho dalších podpůrných aktivit a vydala publikaci Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Principy sociálního podniku, které TESSEA vytvořila, převzalo MPSV pro vymezení sociálního podniku do svých výzev na sociální ekonomiku, následně je využila Česká spořitelna v pilotním programu mikropůjček pro sociální podniky.

V roce 2011 přešla TESSEA na základě rozhodnutí členské schůze pod nově založenou společnost P3 – People, Planet, Profit, o. p. s., která její činnost aktivně rozvíjela. V letech 2012– 2014 realizovala mezinárodní projekt ,,TESSEA získává mezinárodní zkušenost“, jehož cílem bylo poskytovat oporu veřejné správě v oblasti sociálního podnikání, a to na základě zkušeností od zahraničních partnerů z Polska, Itálie a Velké Británie. V rámci projektu vznikl legislativní návrh integračních sociálních podniků, který byl konzultován s MPSV a ÚP ČR. Současně proběhlo 14 seminářů na téma společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Byl založen Klub sociálních podnikatelů, kde si podnikatelé (členové) předávali své praktické zkušenosti. V rámci dnů otevřených dveří probíhaly pro členy pravidelné konzultace. Dále se uskutečnily dvě mezinárodní konference a byla zřízena knihovnička k zapůjčování odborné literatury. Mezi další důležité aktivity lze zařadit vytvoření adresáře sociálních podniků v ČR na stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz, který je jediným uceleným informačním zdrojem o sociálním podnikání. Na konci projektu, který přispěl k tomu, že byl do legislativního plánu vlády zařazen zákon o sociálním podnikání, měla TESSEA 500 členů. Dále následoval projekt ,,Inovativní prosazování sociálního podnikání“, díky kterému byla vytvořena síť osmi ambasadorů sociálního podnikání. Ti se snaží o prosazování tématu sociálního podnikání v regionech i nadále.

Sociální podnikání je stále více diskutovaným pojmem a díky podpoře MPSV vzrůstá počet sociálních podniků. Proto se členové TESSEA na členské schůzi v červnu 2015 shodli na tom, že nastal čas k tomu, aby se TESSEA osamostatnila a založila spolek. Nejdříve se zakladatelé dohodli na názvu spolku TESSEA – sociální podnikání ČR, z. s., tento název však soud odmítl zaregistrovat, proto byla podána nová žádost o registraci s názvem TESSEA ČR, z. s. Spolek byl následně k 15. 10. 2015 zaregistrován. Zakladateli spolku jsou ambasadorky sociálního podnikání, Karel Rychtář a P3 – People, Planet, Profit, o. p. s. První ředitelkou spolku se stala Eva Dorňáková, kterou v květnu 2016 vystřídala Šárka Dořičáková. TESSEA ČR, z. s., je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. Zastřešuje a propojuje sociální podniky v ČR, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Informuje o sociálním podnikání v ČR i ve světě a podílí se na přípravě zákona o sociálním podnikání. Spolek spolupracuje s MPSV, Agenturou pro sociální začleňování, MPO, ÚP a dalšími stakeholdery. Hned od vzniku právní subjektivity zastřešující organizace byl spolek součástí pracovní skupiny na přípravu věcného záměru zákona o sociálním podnikání, který je v gesci Úřadu vlády pro lidská práva a rovné příležitosti ve spolupráci
s MPSV a MPO.

Věcný záměr vymezuje, co je sociální podnikání, definuje sociální a integrační sociální podnik, ale také, co je společensky prospěšná činnost. Určuje podmínky pro přiznání a odnětí statusu sociálního a integračního sociálního podniku a stanoví mechanismus kontroly dodržování podmínek pro jeho přiznání. Po zákonu o sociálním podnikání volá mnoho subjektů, jelikož schází jednotné právní vymezení. Vzhledem k narůstající cílené finanční podpoře je důležité sjednotit definiční znaky sociálního podnikání. Právní regulace je cílem zákona o sociálním podnikání a zástupci TESSEA ČR jsou při tomto vymezení důležitým partnerem ve zpracovatelském týmu.

V současné době vytváří TESSEA ČR členskou základnu, která se skládá z řádného a přidruženého členství. Řádným členem se může stát sociální podnik nebo právnická osoba, která je podle stanov sociálním podnikem, nebo právnická osoba, která sdružuje nebo zastřešuje sociální podniky. Přidruženým členem se může stát také právnická nebo fyzická osoba, která podmínky řádného členství podle stanov spolku nenaplňuje. Přínosem členství je přístup k aktuálním informacím rozesílaným elektronickým zpravodajem, konzultace prostřednictvím zkušených ambasadorek, síťování v Klubu sociálních podnikatelů a mnoho dalších výhod.

Od září 2016 zahájil spolek projekt ,,TESSEA v novém“, jehož hlavním cílem je budovat kapacitu TESSEA za účelem posílení sociálního začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sociálního podnikání. Dalším jeho cílem je rozvoj zastřešující organizace, podpora nestátních neziskových organizací (dále NNO) při realizaci podnikatelských aktivit pomocí poradenství a sdílení zkušeností. V průběhu projektu budou realizovány workshopy, konference a další osvětové aktivity. Činnost NNO bude současně podporována díky propagaci jejich služeb a výrobků. Projekt bude realizován do konce srpna 2018. Zde se musíme zastavit nad otázkou, proč podpora NNO, které nejsou zakládané k podnikání. Lze však konstatovat, že mnohé neziskové organizace se snaží o uplatnění svých klientů, kteří úspěšně prošli pracovní a sociální rehabilitaci. Jelikož uplatnění na otevřeném pracovním trhu díky individuálním potřebám nalézají jen stěží, vznikají sociální podniky z řad NNO, které se snaží vytvořit nová pracovní místa a podmínky pro své bývalé klienty, již by jinak zůstali doma bez společenského kontaktu. Dalším důvodem je omezování finanční podpory, a to zejména u poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou na dotacích závislí. Cílovou skupinou projektu jsou proto neziskové organizace, jež se směrem sociálního podnikání chtějí vydat a potřebují podporu.

Hlavní činností spolku TESSEA ČR je podpora a prosazování zájmů sociálních podniků, mapování jejich potřeb, propagace tématu sociálního podnikání, správa jednotné databáze sociálních podniků v ČR, podpora propagace výrobků a služeb členských sociálních podniků, realizace vzdělávacích aktivit, vydávání odborných publikací a periodik, pořádání společenských akcí, které mají sloužit jako příležitost k setkávání sociálních podniků a zájemců o téma. Navazování a udržování kontaktů se sociálními podniky a podobnými spolky v zahraničí, včetně spolupráce s odborníky, organizacemi a institucemi, patří také k naplňování cíle spolku. Pokud máte zájem a chcete se stát členy TESSEA ČR, tak se přihlaste prostřednictvím webových stránek www.tessea.cz, kde najdete všechny informace o spolku i členství.

Šárka Dořičáková,
ředitelka TESSEA ČR, z. s.
odborná asistentka Ostravské univerzity