Ze dne na den do terénu

Nízkoprahový klub (NK) Pavlač funguje pod neziskovou organizací Ratolest Brno již 14 let a je rozdělen na 2 části. Klub pro děti je určen klientům ve věku 6-11 let a klub pro mládež je určen pro klienty ve věku 12-26 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě v Brně, a jejichž dětství a dospívání je ovlivněno špatnou sociální nebo finanční situací jejich rodin. Ta bývá způsobena také riziky, která se pojí s daným prostředím (např. zvýšená kriminalita, drogy nebo nezaměstnanost). Klienti nízkoprahového klubu mají často potíže při hledání školy, práce nebo bydlení, stávají se obětí rasismu a diskriminace. Sociální pracovníci s klienty řeší jejich problémy a zároveň jim dlouhodobě pomáhají začlenit se lépe do společnosti.

V poslední době se pracovníci stávali svědky toho, že se zhoršují i životní podmínky klientů. Ti se dostávají do potíží, které se často kumulují. Jedná se mimo jiné o problémy s bydlením, které řeší naši klienti a jejich rodiny různými způsoby. Přesouváním se na místa, kde žijí různí rodinní příslušníci, což obvykle znamená cestování po celé republice, či roztříštění rodiny. V horším případě využívají klienti k životu podnájmy a ubytování, které neodpovídají důstojnému bydlení, základnímu životnímu standardu a mnohdy ani hygienickým podmínkám.

Do sociálně vyloučených lokalit a na ubytovny chodí pravidelně v rámci terénní práce sociální pracovníci z NK Pavlač. Ten tvoří 2 mikrotýmy sociálních pracovníků, kteří pracují také ambulantně či on-line. Ještě před třemi lety byl NK Pavlač pouze klubem v pravém slova smyslu. Měl své pevné místo na ulici Milady Horákové v Brně a terénní forma práce byla možností, nad kterou se „pouze“ přemýšlelo. Klienti mohli do klubu docházet a řešit zde své problémy, připravovat se do školy nebo v klubu trávit bezpečně svůj volný čas.

„Prostor klubu může být pro práci s některými klienty limitující.“

 

Během léta 2013 pracovníci začali zjišťovat, že prostor klubu může být pro práci s některými klienty spíše limitující. Rozhodli se, že se část práce přesune také do přirozeného prostředí klientů, do terénu. Terénní forma práce přinesla mnoho nových skutečností, na které by se během práce v ambulantní formě nemělo jak přijít. Jednalo se např. o vysvětlení situace, kam mizí klienti, když se zdá, že je v klubu „moc klid“.  Sociální pracovníci zjistili, že to není proto, že by klienti neměli žádné problémy, ale že jsou z okolí klubu, kde bydlí, vystěhovávání za Brno, nebo do odlehlých brněnských částí, odkud nemají možnost do klubu docházet. Další problém, který se objevil, se týkal přelidněností ubytoven a „levných podnájmů“. Ty se nezřídka vyskytují mimo běžnou občanskou dostupnost s chybějícími sociálními službami v daném místě. Sociální pracovníci NK Pavlač měli možnost velmi pružně zareagovat na tyto zjištěné skutečnosti a v rámci výzvy tzv. Norských fondů se jim podařilo získat finanční prostředky pro podporu terénní sociální práce na ubytovnách ve vzdálenějších lokalitách.

Ke konci roku 2013 se NK Pavlač přestěhoval po 13 letech z původního místa na ulici Milady Horákové. Důvodem byly stále se zhoršující technické podmínky domu, kde se klub nacházel. I z těchto důvodů byli někteří klienti průběžně vystěhováváni do „nově vznikajících“ vyloučených lokalit, mimo centrum Brna.

Své místo našel nízkoprahový klub Pavlač na ulici Vranovská, která se nachází uprostřed sociálně vyloučené lokality nedaleko centra města Brna. Vize, spustit ambulantní provoz v nových prostorách, se bohužel oddálila o 14 měsíců z důvodu rekonstrukce. Plánované spuštění ambulantního povozu vyřešila myšlenka posílení terénní práce až na 4 dny v týdnu.

NK Pavlač se téměř ze dne na den transformoval. Celý další rok tak byly služby poskytovány dětem a mladým lidem převážně v terénu (v původním místě, kde klub sídlil, v okolí budoucího nového sídla klubu a nově i v odlehlejších sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách).

„Díky důvěře lze proniknout do mnohdy složitých a citlivých situací.“

 

Pracovníci NK Pavlač, v okolí ubytoven na okraji Brna, navázali spolupráci s několika desítkami dospívajících, dětí i mladých rodin, které neměly možnost využívat tento ani podobný typ sociální služby. S klienty, v rámci terénní práce, dlouhodobě budovali základ pro pevný vztah pracovník – klient. Součástí každého takového nového vztahu je i přijetí pravidel v novém prostoru – těch, které má daná komunita a obyvatelé určeného místa. Důležitým prvkem je vytvoření vzájemné důvěry a respektu. Jen díky tomuto je možné začít pracovat na zakázkách jednotlivých klientů, proniknout do mnohdy složitých a citlivých situací. Pouze touto cestou je možné se dostat ke společnému řešení problémů jednotlivých klientů a jejich obtížné životní situace.

Ze všech těchto zkušeností vyplynula pracovníkům NK Pavlač obrovská potřebnost terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách, ale i těch, které vznikaly nově. Objevilo se mnoho nových klientů, kteří potřebovali využít sociálních služeb, jež nabízí NK Pavlač. Zároveň však s některými klienty, jež služeb klubu využívali dříve, udrželi sociální pracovníci i nadále vzájemný kontakt. Navázaná spolupráce, která započala v bývalých prostorách, tak mohla pokračovat i na novém místě na adrese Vranovská. Sociální pracovníci tak mohli pokračovat v práci na zakázkách a potřebách, se kterými se na ně klienti obraceli, ještě v dobách, kdy NK Pavlač sídlil o několik ulic blíže centru.

Tým NK Pavlač při soutěži ČASovaná bota za rok 2014
 

Česká asociace streetwork: NK Pavlač je Skokanem roku 2014

 

Vše, co se za poslední 2 roky v NK Pavlač událo, inspirovalo vedení organizace Ratolest Brno nominovat terénní formu služby NK Pavlač na cenu Skokana roku každoročně udělovaných cen České asociace streetwork. Ocenění ČASovaná bota se uděluje za významný počin na poli nízkoprahových sociálních služeb. Kategorie Skokan roku se uděluje pro pracovníka nebo zařízení, který resp. které v oboru působí méně než dva roky. O nominacích pro rok 2014 rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří vybírali z celkem 45 došlých návrhů pro 22 osobností, 14 zařízení a 5 skokanů roku. Nominace na cenu Skokan roku zněla takto:

 „NK Pavlač přišel na 14 měsíců o prostory, ve kterých poskytoval sociální služby a ze dne na den se transformoval na novou formu práce.  Pracovníci nechtěli přijít o klienty, kteří službu znali, a probíhala s nimi aktivní spolupráce, zároveň bylo potřeba převést většinu nabízených služeb a aktivit na jinou formu práce – terénní, což se podařilo. Díky těmto zkušenostem se pracovníci navíc dostali i do míst, kde to dříve nebylo možné, na brněnské ubytovny. Zde se setkávali s rodinami a dětmi, které žily v nevyhovujících podmínkách a neměli možnost využívat sociální služby pro děti a mládež, nebo navštěvovat předškolní přípravu. Pracovníci začali nabízet sociální služby nízkoprahového zařízení, které je v okolí jedinou podobnou institucí s terénní formou zaměřenou na klienty ve věku již od 6 let. Mezi nejvyužívanější činnosti patří poradenství tkající se školy, zdraví, partnerských vztahů, doučování, předškolní aktivity, kontaktní práce a zvyšování kompetencí klientů řešit svou nepříznivou situaci.“

NK Pavlač v hlasování vyhrál cenu Skokana roku a byl oceněn předávajícími zástupci České asociace streetwork také za to, že rigidně netrval na fungování sociální služby v ambulantní formě, ale dokázal službu uzpůsobit vzniklé situaci a potřebám klientů.

Problémy sociálních služeb mohou plodit i příležitosti pro další rozvoj

 

Z toho, čím si NK Pavlač prošel, je zřejmé, že problémy a mimořádné situace, které mohou pracovníky v sociálních službách potkat, se dají vyložit mnoha způsoby. Jedním z nich je rezignace na stávající situaci, neochota, či strach udělat něco jinak a věnovat obrovské množství energie do zcela nového způsobu práce. Dalším způsobem, jak si takovou situaci vyložit, může být příležitost posunout se v sociální práci novým směrem, dostat sociální službu na novou, vyšší úroveň. Jde i o určitý druh psychohygieny a svobody, které takové rozhodnutí může přinést jako bonus (pracovníci nemusí hlídat prostor klubu, vybavení, řešit vztahy se sousedy, hlasitou hudbu aj.).

Veronika Křížková,
Ratolest Brno