4/2006

Bezdomovectví

Národní zpráva o bezdomovství v České republice je stejně jako zprávy z dalších států podkladem pro každoročně vydávanou Evropskou zprávu. Vznikala na jaře 2005, konečná verze doplněná po připomínkách koordinátorů byla odevzdána v říjnu téhož roku. Článek je zkrácenou verzí národní zprávy. Zobrazit text

Cílem kvalitativního výzkumu typu „focus group“ a využití metod analýzy veřejné politiky bylo v rámci širšího výzkumu zmapovat a analyzovat poznatky, zkušenosti a názory na zdraví českých bezdomovců a jeho determinanty. Ohniskovou skupinu tvořili aktéři veřejné politiky a zástupci organizací, které se u nás zabývají péčí o tuto rizikovou skupinu. Zobrazit text

Článek odkazuje na tematickou zprávu z České republiky pro jednu ze tří pracovních skupin Evropské observatoře bezdomovství, která je výzkumnou součástí Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci FEANTSA. Tato pracovní skupina se zabývá profily bezdomovství. V roce 2005 se pokusila najít odpověď na dvě otázky: Proč lidé spí venku a kdo jsou ti lidé, kteří spí venku. Zobrazit text

Článek předkládá několik tezí o vztazích mezi bezdomovci, poskytovateli sociálních služeb a dalšími členy moderních společností. Bezdomovec je vnímán jako cizinec, který již svou existencí zneklidňuje mocenské elity i „přizpůsobené“ občany, a je popsán proces řešení vzniklého napětí označením bezdomovce za „odlišného“, jeho motivováním, „uklizením“ a přizpůsobováním. Je také položena otázka, co bezdomovec vlastně ve skutečnosti přizpůsobením získá a co získají ostatní zainteresovaní aktéři.Zobrazit text

Sociální práce závisí do značné míry na současné sociální, ekonomické a politické situaci i jejích vyhlídkách. Tato studie konstatuje obtíže a výzvy, očekávání a zklamání zapříčiněná třemi radikálními změnami probíhajícími současně – transformace, integrace do EU a globalizace –, s nimiž se musí jednotlivci i celá společnost vyrovnávat a vytvářet podněty, které by mohly pomoci uchopit zmíněné problémy. Zobrazit text

Práce je zaměřena na analýzu domácího násilí v dnešní společnosti. Zabývám se zde problematikou domácího násilí z pohledu policejní praktické činnosti se záměrem provést určité zhodnocení postojů, které Policie České republiky zaujímá k problematice domácího násilí, určení jejího postavení mezi organizacemi, které poskytují pomoc a ochranu obětem domácího násilí, a vyhodnocení výsledků, které dosahuje při řešení případů domácího násilí.Zobrazit text