1/2014

Sociální práce a nezaměstnaní

1.9.2014 Iva Maroušková, Martin Seitl recenzovaný článek

V domovech pro seniory se setkáváme s profesemi, které mají v náplni práce přímou péči o jejich klienty. S každodenní péčí o seniory je spojena i určitá míra psychické zátěže. Mezi zdroje psychické zátěže patří faktory, které mohou zvyšovat riziko pracovního přetížení a snižovat životní nebo pracovní spokojenost. Zobrazit text

1.9.2014 Lenka Nádvorníková recenzovaný článek

Příspěvek se zabývá problematikou přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce. Prezentuje vybraná zjištění z výzkumu provedeného v rámci tvorby dizertační práce v období říjen–prosinec roku 2012 v Libereckém kraji, v němž byly analyzovány názory respondentů – osob se zdravotním postižením, zaměstnavatelů a pracovníků Úřadu práce ČR na obecné překážky integrace osob se zdravotním postižením na trh práce.Zobrazit text

1.9.2014 Alžbeta Brozmanová Gregorová, Peter Jusko recenzovaný článek

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. V prvej časti príspevku charakterizujeme kauzálne súvislosti dlhodobej nezamestnanosti a obmedzenia dlhodobo nezamestnaných v ich prístupe na trh práce, dôsledky dlhodobej nezamestnanosti a možnosti jej riešenia. V druhej časti príspevku sa zameriavame na dobrovoľníctvo ako jeden z možných spôsobov zvyšovania zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných.Zobrazit text

1.9.2014 Michal Panáček, Eva Žiaková recenzovaný článek

Předkládaný příspěvek představuje problematiku sociálních deviací ve formě kyberšikany v české a slovenské společnosti ve vztahu k rozvoji informačních a komunikačních technologií. Uvádí pojmy vztažné ke kyberšikaně jako je kybernetický prostor – prostředí, v němž kyberšikana probíhá. Dále představuje virtuální identitu a její tvorbu ve vztahu ke kyberšikaně a také virtuální komunikaci a v souvislosti s ní rizikovou komunikaci. Zobrazit text

31.3.2014 Milan Schavel recenzovaný článek

Monotematické zameranie čísla Sociální práce / Sociálna práca poukazuje na jeden z najzávažnejších sociálnych problémov súčasnosti. Nezamestnanosť je nepriaznivým sociálnym javom, ktorý okrem samotnej spoločnosti postihuje jednotlivcov a rodiny, ktoré sa dostávajú do zložitej sociálnej situácie.Zobrazit text