kurátor / kurátorka pro mládež (Praha)

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4 zastoupený tajemníkem úřadu městské části Praha 4 vyhlašuje dne 24. 07. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent / referentka oddělení sociální prevence v odboru sociálním.

Druh práce: kurátor/kurátorka pro mládež s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 11

Možnost uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 4.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 •  požadované vzdělání
  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, případně minimálně vyšší odborné vzdělání se sociálním zaměřením
 • požadované znalosti
  • znalost platné legislativy v oblasti sociální, zejména sociálně-právní ochrany dětí
  • praxe ve veřejné správě výhodou
  • znalost práce na PC
 • další dovednosti a schopnosti
  • komunikační a organizační schopnosti
  • flexibilita
  • přesnost a spolehlivost
  • psychická odolnost

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 08. 08. 2023 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4
personální odd.
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici referent / referentka soc. prevence“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.