Referent/ka OSPOD (Čáslav)

Město Čáslav zastoupené tajemníkem Městského úřadu Čáslav vyhlašuje v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2022 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pozice Referent/ka – oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Místo výkonu práce: Město Čáslav Předpokládaný termín nástupu: 01. 10. 2023, případně dle dohody Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Hlavní předmět činnosti:

 • vedení základní a pomocné evidence sociálně – právní ochrany
 • výkon funkce opatrovníka a poručníka nezletilých
 • poskytování poradenství v agendě sociálně-právní ochrany dětí
 • vyhodnocování situace dětí a zpracování individuálních plánů ochrany dětí
 • výkon stanoveného soudního dohledu nad nezletilými
 • v zájmu nezletilých dětí podávání potřebných návrhů a podnětů k soudu
 • sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy
 • vedení potřebných správních řízení a vydávání správních rozhodnutí
 • výkon pohotovostní služby v mimopracovní době

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle zákona č. 108/2006 § 110, odst. 4 Sb. o sociálních službách, ve zněn
 • pozdějších předpisů, je podmínkou

Další požadavky:

 • znalost problematiky sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících předpisů (správní řád, občanský zákoník, zákon
 • výkonu ústavní a ochranné výchovy, zákon o zvláštních řízeních soudních, občanský soudní řád atp.)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • znalost práce na PC – word, excel, outlook, internet, spisové služby VERA apod.
 • organizační a komunikační schopnosti
 • měkké dovednosti
 • vstřícnost

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě nebo oboru
 • zkouška odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí

Nabízíme:

 • stabilní přátelský kolektiv
 • platové zařazení – 11. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše v platném znění
 • zaměstnanecké benefity (stravenkový paušál, cafeterie, penzijní připojištění, sick days, a další)

Místo a způsob podání přihlášky:

 • přihlášky včetně povinných příloh se doručují (poštou či osobně na podatelnu) na adresu: Helena Povolná, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
 • obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení – Referent/ka OSPOD“

Lhůta pro podání přihlášky:

 • podací razítko Městského úřadu Čáslav nejpozději s datem 25. 09. 2023 včetně

Přihláška musí obsahovat náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • telefonní spojení
 • e-mailovou adresu
 • datum a podpis zájemce

Povinné přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání a odborných znalostech
 • motivační dopis
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, bezúhonnost se dokládá čestným prohlášením)
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená kopie)
 • případně prosté kopie dokladů o získání odborných kurzů nebo jiného doplňkového vzdělávání
 • tzv. lustrační osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neprokazují se osoby nar. po 01.12. 1971)
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti (§ 304 zákoníku práce)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na: www.meucaslav.cz – úřední deska – pracovní příležitost)

Kontaktní osoba, administrace VŘ:

 • Helena Povolná, personální, mob.: 602132945; e-mail: povolna@meucaslav.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.

V Čáslavi dne 04. 09. 2023