Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Čáslav)

Město Čáslav zastoupené tajemníkem Městského úřadu Čáslav vyhlašuje v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2022 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pozice Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Místo výkonu práce: Město Čáslav Předpokládaný termín nástupu: 01. 10. 2023, případně dle dohody Pracovní poměr: na dobu neurčitou (pracovní poměr vzniká jmenováním)

Hlavní předmět činnosti:

 • řídící činnost odboru
 • komplexní zajišťování výkonu státní správy a místní samosprávy obce s rozšířenou působností v oblasti sociální a zdravotnictví
 • samostatný výkon sociálních agend v rámci práce sociálního kurátora
 • zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů podmínkou

Další požadavky:

 • manažerské dovednosti
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb a OSPOD, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, opatrovnictví a rodinného práva.
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • řidičský průkaz skupiny B
 • znalost práce na PC – word, excel, outlook, internet, apod.
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti a dovednosti
 • vstřícnost v jednání s klienty

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě nebo oboru
 • praxe ve vedoucí funkci

Nabízíme:

 • platové zařazení – 11. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše v platném znění
 • zaměstnanecké benefity (stravenkový paušál, cafeterie, penzijní připojištění, sick days, a další)

Místo a způsob podání přihlášky:

 • přihlášky včetně povinných příloh se doručují (poštou či osobně na podatelnu) na adresu: Helena Povolná, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
 • obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení – Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví“

Lhůta pro podání přihlášky:

 • podací razítko Městského úřadu Čáslav nejpozději s datem 22. 09. 2023 včetně

Přihláška musí obsahovat náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • telefonní spojení
 • e-mailovou adresu
 • datum a podpis zájemce

Povinné přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání a odborných znalostech
 • motivační dopis
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, bezúhonnost se dokládá čestným prohlášením)
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená kopie)
 • případně prosté kopie dokladů o získání odborných kurzů nebo jiného doplňkového vzdělávání
 • tzv. lustrační osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neprokazují se osoby nar. po 01.12. 1971)
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti (§ 304 zákoníku práce)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na: www.meucaslav.cz – úřední deska – pracovní příležitost)

Kontaktní osoba, administrace VŘ:

 • Helena Povolná, personální, mob.: 602132945; e-mail: povolna@meucaslav.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.

V Čáslavi dne 25. 08. 2023