Specialista / specialistka prevence v odboru sociálních věcí (Prahy)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení pozici specialista / specialistka prevence v odboru sociálních věcí  Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0276).

Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

 Stručná charakteristika práce

 • konzultační, poradenská a metodická činnost v oblasti primární prevence rizikového chování
 • konzultační a metodická činnost v oblasti výchovy k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování
 • podíl na metodickém vedení školních metodiků prevence, metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a protidrogových koordinátorů městských částí hl. m. Prahy
 • podíl na koordinaci a zajišťování součinnosti státních i nestátních institucí a orgánů při realizaci přijímaných konkrétních opatření na úsecích primární prevence
 • příprava a realizace vzdělávacích akcí v oblasti prevence
 • odpovědnost za komplexní vedení administrativní agendy primární prevence
 • stanovování postupů a metodik pro poskytování finančních podpor v oblasti primární prevence, zásad pro výběr žadatelů o podpory, příprava stanovisek k žádostem o dotaci ze státního rozpočtu, vyhodnocování projektů, zabezpečování smluv, provádění kontroly vyúčtování poskytnutých dotací

Požadujeme

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost problematiky primární prevence rizikového chování
 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)
 • dobré komunikační schopnosti a dovednosti, včetně vyjadřovacích schopností v mluveném projevu
 • dobré organizační schopnosti

Výhodou

 • znalost systému školské prevence v hl. m. Praze
 • znalost systému dotačních (grantových) řízení
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Co Vám nabízíme?

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě (příloha č.1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • odměny při pracovních a životních jubileích
 • pracoviště v centru Prahy

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 16. července 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.