Specialista / specialistka zdravotních služeb (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka / úřednice specialista / specialistka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví.

Stručná charakteristika práce:

 • Metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravotních služeb.
 • Řešení přestupků podle ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákonů v oblasti zdravotnictví.
 • Příprava podkladů pro kontrolní činnost, zpracování zpráv z průběhu kontrol.
 • Řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách.
 • Ukládání pokut poskytovatelům zdravotních služeb, nebo subjektům bez oprávnění za porušení povinností dle zákona o zdravotních službách.
 • Příprava písemných podkladů a rešerší.
 • Nakládaní se zdravotnickou dokumentací.
 • Zpracování podkladů pro jednání orgánů hl. města Prahy na úseku zdravotnictví.
 • Vnější připomínkové řízení.
 • Průběžné vyhodnocování aplikace právních předpisů v praxi a upozornění na možné úpravy právních norem.
 • Evidence smluv. 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu s ověřením odborné způsobilosti zkouškou u Ministerstva vnitra ČR, pokud uchazeč nedosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR
 • znalost související legislativy, zejména znalost zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,  a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vše v platném znění
 • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a jejich řízení o nich, v platném znění
 • znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)
 • dobré komunikační schopnosti a schopnost samostatného rozhodování
 • koncepční a analytické schopnosti
 • přesnost, pečlivost a zodpovědnost

Vítána je úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku zdravotnictví (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme?

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit způsobem uvedeným v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 22. ledna 2021.