Referent / referentka kontaktního místa pro bydlení (Praha)

Městská část Praha 11, zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11 vyhlašuje dne 02.12.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice – referent/ka kontaktního místa pro bydlení pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11

Sjednaný druh práce: sociální pracovník/pracovnice – referent/ka kontaktního místa pro bydlení

Platové zařazení: 11. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění :

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá

český jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost.

Požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Požadovaný obor, zaměření:

 • v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Požadované znalosti:

 • dobrá orientace v legislativě pro oblast sociální péče a sociálního zabezpečení a schopnost její aplikace v praxi
 • odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výhodou
 • vítány zkušenosti s poradenstvím občanům ve všech záležitostech spojených s bytovou problematikou
 • aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet, apod.)

Další dovednosti, schopnosti:

 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost
 • citlivý a aktivní přístup k práci s klienty

Nabízíme benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na ošatné
 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • 5 dnů zdravotního volna

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 17.01.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:

Úřad městské části Praha 11
Oddělení personální
Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

obálku označit slovy: “Výběrové řízení – pozice sociální pracovník/pracovnice – referent/ka kontaktního místa pro bydlení pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví”

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Simona Klimakovská

tajemnice Úřadu městské části Praha 11