Sociální pracovník/ce (Stod)

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících) vyhlešujeme výběrové řízení na funkci: odborný referent/odborná referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví v platové třídě 10.  na dobu neurčitou od 01.07.2015.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 1. státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
 2. věk min. 18 let
 3. způsobilost k právním úkonům
 4. bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících
 5. vzdělání vyšší odborné sociálního zaměření nebo VŠ (Bc., Mgr, PhDr.) sociální práce,
 6. sociální pedagogika, sociální a humanitní práce, sociálně právní činnost, charitní a
 7. sociální práce, viz. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. řidičský průkaz skupiny B
 9. znalost práce na PC

Znalost správního řádu vítána.

Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem  30. dubna  2015.

Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Stod, Sokolská 566, Stod nebo zaslat poštou na MěÚ ve Stodě, Nám. ČSA 294, Stod.

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků, obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o úřednících připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší něž 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
                                                                                                 
Ing. Pavlína Pelánková
                                                                                                     tajemnice MěÚ Stod

e-mail: tajemnik@mestostod.cz
web: