Sociální pracovník OSPOD (Lovosice)

Tajemník Městského úřadu Lovosice vyhlašuje výběrové řízení podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů na pracovní pozici sociální pracovnice / sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Místo výkonu práce: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, Lovosice + území obce s rozšířenou působností

Specifikace zaměření činnosti sociální pracovnice / sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

 • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení k obnovení narušených funkcí rodiny, 
 • vedení spisové dokumentace a provádění archivace, 
 • poskytování sociálně-právního poradenství, 
 • zpracování statistických údajů na úseku péče o dítě, 
 • spolupráce se státními orgány a obecními úřady, poskytovateli zdravotních služeb, se školami, školskými zařízeními, s občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi, 
 • pořádání případových konferencí, 
 • podávání návrhů soudu a výkon funkce opatrovníka/poručníka dítěte, 
 • plnění úkolů vyplývající z povinnosti Městského úřadu Lovosice, včetně mimořádných akcí odboru.

Datum nástupu: dohodou, na dobu určitou

Předpoklady:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • řidičské oprávnění skupiny B

Dále výhodou:

 • praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (e-mail., telefon)

a přílohy:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)

Platová třída: 11. (tj. základní plat od 22.980 Kč do 33.790 Kč) po zkušební době osobní ohodnocení – dle zákoníku práce.


Přihlášky podávejte písemně do 31.01.2020 na poštovní adresu: Městský úřad Lovosice, Školní
407/2, 410 02 Lovosice, tak, aby byla doručena na MěÚ do 31.01.2020, nebo osobně na podatelnu
Městského úřadu Lovosice do 31.01.2020 do 14 hodin.


Na obálce vyznačte: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – sociální pracovnice/sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí“


Jako vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazujeme právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, budou veškeré písemné materiály poskytnuté Městskému úřadu Lovosice, zpracovány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení.


Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.

e-mail: frantisek.budsky@meulovo.cz
web: https://www.meulovo.cz/assets/File.ashx?id_org=8770&id_dokumenty=46282