Sociální pracovník/pracovnice Městského úřadu (Štětí)

Stručná náplň pozice:

 • sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji;
 • provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci;
 • depistážní činnost.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání;
 • odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění;
 • zvláštní odborná způsobilost výhodou; v případě, že ji uchazeč nemá, vztahuje se na něj povinnost do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru zkoušku podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti, pro správní činnosti v sociálních službách, složit;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • praxe v sociálních službách výhodou;
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
 • dobrá znalost práce na PC.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.

K přihlášce připojte tyto doklady:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odborné znalosti a dovednosti.

Předpokládaný termín nástupu: 01.03.2024, následně dohodou

Místo výkonu práce: město Štětí

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů – platová třída 11.

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete doporučeně do 23.02.2024 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK “.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové nám. 163, do 23.02.2024 do 11.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Pavla Lípová (pavla.lipova@steti.cz; tel:732 931 767).

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 05.02.2024

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí