Úředník ÚSC – agenda opatrovnictví (Štětí)

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice v odboru sociálních věcí MěÚ Stětí:

Referent / referentka odboru sociálních věcí

Stručná náplň pozice:

 • vedení agendy a výkon činností spojených s ustanovením funkce veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • vedení agendy zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;
 • zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci, poskytování informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb;
 • průběžné sledování čerpání a kontrola plnění rozpočtu OSV a výkon s tím spojených administrativních úkonů.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou;
 • znalost legislativy v oblasti sociálního zabezpečení a veřejného opatrovnictví;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“;
 • praxe v oblasti veřejného opatrovnictví výhodou;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
 • dobrá znalost práce na PC;
 • zvláštní odborná způsobilost výhodou, v případě, že ji uchazeč/ka nemá, vztahuje se na něj povinnost do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru zkoušku podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti, pro správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví, složit.

Písemná přihláška uchazeče/ky, musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul;
 • datum a místo narození, státní příslušnost;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu;
 • datum a podpis;
 • kontaktní spojení.

K přihlášce připojte tyto doklady:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odborné znalosti a dovednosti.

Předpokládaný termín nástupu: 01.02.2024, následně dohodou

Místo výkonu práce: město Štětí

Pracovní poměr: na dobu určitou – po dobu mateřské, rodičovské dovolené

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů – platová třída 10.

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete doporučeně do 10.01.2024 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – referent OSV“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 10.01.2024, do 17.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Pavla Lípová (pavla.lipova@steti.cz; tel:732 931 767).

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 04.12.2023

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí