Sociální pracovník (Příbor)

Tajemník Městského úřadu Příbor vyhlašuje výběrové řízení VŘ č. 1/2023 na obsazení pracovního místa.

Druh práce: Referent/ka veřejné správy na úseku sociálních věcí

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník

Místo výkonu práce: město Příbor – městský úřad

Platové zařazení: 11. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:01.05.2023, popř. po dohodě po ukončení výběrového řízení.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Charakteristika vykonávané práce:

 • výkon veřejného opatrovnictví v sociální oblasti osobám omezeným ve svéprávnosti v případech, kdy je město soudem ustanoveno jako opatrovník dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťování agendy umísťování v bytech zvláštního určení,
 • provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení,
 • zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi a dalším cílovým skupinám,
 • spolupráce s kluby seniorů a s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením na území města aj.

Požadované vzdělání:

 • vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky:  

 • samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce pod zátěží, flexibilita, ochota se vzdělávat, schopnost empatie, psychická odolnost, vstřícnost,
 • schopnost a ochota pracovat v týmu,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • řidičské oprávnění skupiny B k řízení referentského vozidla (aktivní řidič).
 • znalost zákonů v sociální oblasti, především zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vše ve znění pozdějších předpisů.

Výhodou:

 1. praxe ve veřejné správě nebo v sociálních službách výhodou,
 2. zkouška odborné způsobilosti pro správní činností sociálního zaměření dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání.

Požadované doklady:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • přihláška do výběrového řízení dle vzoru na webových stránkách města.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 15 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou po uplynutí skartační lhůty skartovány.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis uchazeče. V přihlášce uveďte i telefonní kontakt a e-mailovou adresu.

Přihlášku včetně výše uvedených materiálů doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu městského úřadu (o datu podání rozhoduje podací razítko podatelny městského úřadu) v době úředních hodin do 14.03.2023 do 9:00 hod. na adresu: Město Příbor, městský úřad, k rukám tajemníka, náměstí Sigmunda Freuda č. p. 19, 742 58 Příbor v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2023 – NEOTEVÍRAT. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vybraní uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto výběrového řízení mohou být vyzváni výběrovou komisí k ústnímu pohovoru. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Informace o práci na Městském úřadu Příbor naleznete:

https://www.pribor.eu/volna-mista-1/

Bližší informace k výběrovému řízení zodpoví vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Karolína Najzarová, tel. 739 553 587, případně tajemník Městského úřadu Příbor, JUDr. Rostislav Michálek, tel. 739 553 586.

JUDr. Rostislav Michálek

tajemník Městského úřadu Příbor