Sociálník pracovník SPOD (Horažďovice)

 
Město Horažďovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice.
 
Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: úředník odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(zajišťování výkonu specializované agendy sociálně právní ochrany dětí)
 
Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Předpokládaný datum nástupu: dohodou
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 •  úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem 
Další požadavky:
 • splnění kvalifikačních předpokladů podle ust. § 110 zákona zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • spolehlivost, flexibilita, zodpovědnost
 • schopnost samostatného řešení problémů
 • schopnost práce v kolektivu
 • umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
 • odolnost vůči stresovým situacím
 • komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace
 • řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou
 • znalost práce s PC 
Výhodou:
 • praxe v oboru
 • znalost metod sociální práce 
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
 • číslo OP
 • datum možného nástupu
 • datum a podpis uchazeče
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky: 

 • odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. v platném znění
 • platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 10

Přihlášky do výběrového řízení: Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce lze podávat v termínu do 04. 09. 2015 do 11 hod. na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – SOC“

Bližší informace poskytne Mgr. Eva Slavíčková, tel. 371 430 530, slavickova@muhorazdovice.cz. Navštivte naše internetové stránky: www.muhorazdovice.cz

e-mail:
web: