Evropská unie

Problematika terénnej sociálnej práce je doménou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVR SR). Jednak v zmysle tvorby zákonov; napr. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní – zákon č. 448/2008 Z. z. – úplné znenie, podľa ktorého sociálne služby, ktorými sú aj terénna sociálna práca, spadajú pod kompetenciu obcí a miest ako aj jemu podriadených organizácií, a to Fondu sociálneho rozvoja (FSR) s temer desaťročnou tradíciou a Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) (s temer osemročnou tradíciou), kedy v apríli 2014 po prezidentských voľbách došlo k spojeniu daných dvoch inštitúcií do jednej organizácie, a to Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). PráveZobrazit text