děti

1) Představení problému dětských dlužníků, kteří mají dluh u Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP), které následně jednají vůči těmto dětem zcela nepřiměřeně, čímž jim velmi ztěžují start do života. (2) Poukázání, že bez diskurzivního obratu spočívajícího v oproštění se od neoliberálního konceptu osobní zodpovědnosti je tento problém neřešitelný.Zobrazit text

Alkoholizmus ako pravidelné, nadmerné a zdravie ohrozujúce konzumovanie alkoholických nápojov
považujeme za závislosť, ktorá ohrozuje nielen jedinca, ale aj celú spoločnosť. Článok predstavuje
zistenia realizovaného výskumu, ktorého čiastkovým cieľom bolo identifikovať mieru výskytu
konzumácie alkoholu u detí v detských domovoch. Výberový súbor tvorilo 141 detí z detských domovov
v Nitrianskom kraji (n = 141). Celkovo boli dáta získané zo siedmych detských domovov. Išlo o zámerný
výber, pričom v každom detskom domove boli respondentmi deti a mládež vo veku od 11 do 19 rokov.
Zber dát sa uskutočnil pomocou dotazníka ESPAD, z ktorého boli vybrané oblasti, na ktoré bol
zameraný náš výskum. Dotazník vznikol v rámci medzinárodnej štúdie ESPAD. Výskum ukázal, že
takmer tri štvrtiny respondentov majú skúsenosť s požívaním alkoholických nápojov, pričom najčastejšie
požívaným alkoholom je pivo a tvrdý alkohol. Výskumné zistenia demonštrujú potrebu realizovať
opatrenia v oblasti sociálnej politiky a zamerať sa na tvorbu a realizáciu preventívnych programov so
zreteľom na špecifické potreby detí z detských domovov.Zobrazit text

Problematika umírání, smrti a truchlení se dotýká i dětí, a to ve větší míře, než si obvykle dospělí lidé uvědomují. Spojení dětství a smrti se může zdát téměř paradoxní a může asociovat až kontradiktorický rozpor, protože dětství je vnímáno jako radostné období života a smrt jako konečná fáze lidského bytí. „Smrt však neexistuje jako něco separovaného, není pouze konečným bodem na pomyslné linii lidské existence, život a smrt existují současně, ne následně – vytěsnit ze života smrt by znamenalo vytěsnit ze života život sám.“ (Božuková, 2008.) Faktem je, že truchlení dětí je tématem opomíjeným nejen v literatuře, v poradenské praxi, ale i v běžné každodenní realitě. Výsledkem je pak to, že neumíme – ani jako osoby blízké, ani jako profesionálové v pomáhajících profesích – čelit smutku dětí a nedokážeme je adekvátně podpořit. Text pojednává o úmrtí blízké osoby očima dítěte, poukazuje na fakt, že i nejmenší děti jsou schopny registrovat smrt a určitým způsobem na ni reagovat. Příspěvek reflektuje nejen primární znaky procesu truchlení, ale prezentuje i možnosti intervence, které by svou formou odpovídaly požadavkům tohoto věkového období.Zobrazit text

Článek reflektuje, na základě vybraných charakteristik situace současné rodiny, otázku etiky v sociální práci s rodinou. Zdůrazňuje podmíněnost eticky požadované kvality praxe v této oblasti sociální práce nárokem kladeným na sociálního pracovníka, resp. na jeho schopnost komplexního a fundovaného zhodnocení tíživé životní situace klienta (rodiny), v kontextu společenských vlivů a očekávání, nevyjímaje z toho podporu rozvoje jejich pozitivního potenciálu a dlouhodobých perspektiv.Zobrazit text