Online články (Page 75)

MPSV předkládá ke konzultacím materiály pro tvorbu tzv. profesního zákona, a to na období červen až září 2014. Ministerstvo očekává konstruktivní debaty a konkrétní návrhy a odůvodnění, proč by mělo něco do textu přibýt nebo naopak. Připomínky či návrhy je možné zasílat prostřednictvím elektronického formuláře nebo prostřednictvím e-mailu průběžně, nejpozději do 30. 9. 2014. Materiály ke konzultacím: Doprovodný text k pracovnímu dokumentu Pracovní dokument pro tvorbu věcného záměru tzv. profesního zákona Připomínky ke konkrétním pasážím lze vložit zde: https://sluzbyprevence.mpsv.cz/pripominky.php Obecné připomínky , tj. nikoli ke konkrétním ustanovením, zde: https://sluzbyprevence.mpsv.cz/ob-pripominky.php Pokud máte více návrhů, připomínek či otázky, lze je zaslat na e-mail: melanie.zajacova@mpsv.cz  Děkuji za VášZobrazit text

Život pracovních migrantů v Česku od 24.6.2014 revolučně mění nová právní úprava – tzv. jednotné povolení. Jde o největší proměnu nastavení pracovní migrace od počátku ekonomické krize v roce 2008. Novela zavádí kombinovaný doklad – zaměstnaneckou kartu, která slouží jako povolení k pobytu za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání v jednom. Zároveň se tak ruší vízum nad 90 dnů za účelem zaměstnání, které bylo vydáváno na prvních 6 měsíců pobytu a navazovalo na ně povolení k dlouhodobému pobytu. Nyní bude vydávána pouze zaměstnanecká karta. Novela se dotkne jak pracovních migrantů, kteří pochází ze zemí mimo EU, tak zaměstnavatelů. Podle odborníků na migraci přináší jednotnéZobrazit text

Ve dnech 6. a 7. května 2014 se konal seminář Participace a spolupracující přístup při práci s ohroženými dětmi a rodinami. Cílem semináře bylo přinést mezi odbornou veřejnost v ČR příklady dobré praxe a inspirativní přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami ze Švýcarska. Seminář se realizoval v rámci sub-projekt PF 134 „Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady dobré praxe ve Švýcarsku“, podpořený z Fondu Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce.  Organizátorem semináře (jakožto realizátorem sub-projektu) je Česko-britská o.p.s. Na semináři a odpoledních workshopech vystoupili spolu s českými odborníky a členy projektového týmu zahraniční odborníci aZobrazit text

Redakční rada časopisu se na jaře 2014 rozrostla o dva nové členy. Jde o významné evropské kapacity sociální práce. O své dlouholeté zkušenosti a pohledy na sociální práci se s ostatními členy rady podělí profesorka Anna Metteri z Finska a profesor Hans van Ewijk z Nizozemí. Abychom obě osobnosti řádně představili vám, našim čtenářům, rozhodli jsme se zpracovat s nimi krátké rozhovory. Následující řádky přináší první z nich (druhý bude vydán v čísle 3/2014). Ptal jsem se profesora Hanse van Ewijka na počátky a průběh jeho kariéry, na vztah k sociální práci i na současné problémy, které podle něj sociální práce řeší.    Jak dlouhoZobrazit text

Ministerstvo spravedlnosti si pod vedením Heleny Válkové vytklo jako jeden z cílů snížení recidivy pachatelů trestné činnosti, a to zvláště u osob trestaných odnětím svobody. Jak o tom již média informovala, v této souvislosti se v jejím resortu plánuje i projekt tzv. probačních ubytoven, inspirovaný kanadským vzorem. Je ale recidiva osob po výkonu trestu odnětí svobody tak hrozivým pojmem, aby se stala v současnosti hlavním východiskem terciární prevence kriminality v ČR?   Hledání míry Není novinkou, že po roce 1990 začala v dějinách kriminality v ČR nová kapitola. Počet trestů i stíhaných skutků neustále, byť i s významnými výkyvy, roste. V posledních 5 letech byloZobrazit text

(17.6.2014) Jako vyučující Ústavu sociální práce UHK se musíme ohradit vůči textu Libora Novosáda, který v reakci na článek Miroslava Mitlöhnera naznačuje, že naše pracoviště nerespektuje a neprosazuje práva lidí jakkoliv handicapovaných či jinak sociálně vyloučených. Přestože oceňujeme zásluhy Miroslava Mitlöhnera o rozvoj ÚSP, jako vyučující v oboru sociální práce s obsahem a formou jeho článku nesouhlasíme, nejedná se o názor celého pracoviště a očekáváme, že Miroslav Mitlöhner převezme osobní zodpovědnost. Řada z nás aktivně skrze praxi i publikační činnost prosazuje práva všech utlačovaných v souladu s posláním sociální práce. Pevně doufáme, že naše kolegyně a kolegové z jiných pracovišť, naše absolventky a absolventi, čiZobrazit text

(ČR, 11.6.2014) V Časopise zdravotnického práva a bioetiky (14, 2014, 1), který vydává jeden z ústavů AV, se na str. 48–54 objevil článek týkající se etických problémů souvisejících s narozením člověka s postižením. Článek vyvolal negativní reakce pro zanedbání publikační etiky ze strany autora a patrně i náležitých redakčních procesů ze strany časopisu. Tuto otázku zde ponecháváme stranou. Za nutné ovšem považujeme vyjádřit se alespoň stručně k obsahu článku, neboť se týká etických souvislostí práce s člověkem z jedné z cílových skupin klientů sociální péče a sociální práce; autor je navíc významným protagonistou jednoho z našich univerzitních pracovišť sociální práce. Jsme přesvědčeni, že: v kontextuZobrazit text

Je tomu téměř 25 let, kdy jsme přivítali „sametový zlom“ v našich českých dějinách, a mnozí z nás se mohli začít věnovat v teoretické i praktické rovině vytváření inklusivní společnosti a tematice zdravotního postižení i práci s jeho nositeli v rámci pomáhajících profesí. K těm mnohým patřím i já a i přes mnohé projevy či postoje, které lidem s postižením a nám, pomáhajícím, neprospívají, jsem se domníval, že je naše cesta akceptována a přináší pozitivní posuny. Text JUDr. M. Mitlöhnera „K právním a etickým problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince“ mne však vyvedl z omylu. Bohužel mne až tak svým laděním i obsahem nepřekvapil (cožZobrazit text

Středočeský kraj zahájil realizaci grantového projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany na území Středočeského kraje“. Projekt je zaměřen na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Středočeského kraje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak novelizovaným zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci, na stanovení závazných postupů v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a určení parametrů pro její kvalitní výkon. Krajský úřad realizuje projekt k podpoře standardizace výkonu SPO na území kraje, kdy současně bude navázána spolupráce s dalšími subjekty, které vyvíjí aktivitu v oblasti SPO. V rámci projektu budou realizována metodická setkávání, kulaté stoly a workshopy zaměřené naZobrazit text

(ČR, 13.6.2014) Asi jsou někteří z nás nepoučitelní. Je s podivem, že po stále ještě nezapomenutých tragických zkušenostech generací mých prarodičů a praprarodičů se objevují lidé, kteří touží po zdravé společnosti plné normalit. Ve jménu této zdravé společnosti hledají ideál normálního člověka, který bude zárukou její zdravé reprodukce.  Dokážu si představit debatu o tzv. normálním člověku a jeho přínosu zdravé české společnosti někde u piva v hospodě provozované v oblastech s téměř dvacetiprocentní nezaměstnaností. Co jsem si ale nikdy nedokázal představit, je skutečnost, že si ideologickou snůšku hnoje s argumentací, kterou neuměle vystavěla zřejmě chorá mysl Miroslava Mitlöhnera plná sociálního darwinismu, přečtu v recenzovaném vědeckémZobrazit text