1/2005

Aktivní politika zaměstnanosti

Článek hodnotí aktivační strategie uplatněné na Českém trhu práce, s důrazem na individuální přístup v procesu zavádění individuálních akčních plánů. Analýza se opírá o případové studie provedené na pěti úřadech práce a ukazuje pozitivní přínosy, ale současně i nedostatky při uplatňování tohoto programu; tyto vyplývají zejména z nedostatečné kapacity zúčastněných institucí.Zobrazit text

Autor se zabývá vývojem a základními charakteristikami přechodného zaměstnávání jako formy pracovní rehabilitace u osob se závažnou duševní poruchou. článek rovněž shrnuje metodologii přechodného zaměstnávání a výsledky zahraničních vyhodnocovacích studií. Další část je věnována zkušenostem s přechodným zaměstnáváním v našich podmínkách, včetně vyhodnocení dopadu přechodného zaměstnávání u vzorku 50 klientů zařazených do tohoto programu. V jednoročním sledování absolventů přechodného zaměstnávání se zvýšila jejich zaměstnanost, výdělek a snížil se počet dní psychiatrické hospitalizace.Zobrazit text

Predkladaný článok hovorí o potrebe a význame multidisciplinárneho odborného tímu pri integrácii zdravotne postihnutch ludí do pracovného procesu. Zameriava sa predovšetkým na prínos psychológov a ich špecifickej činnosti pre uvedený odborný tím. Zloženie tímu vrátane požiadaviek na odbornosť a kvalifikácie členov tímu, a to tak na úrovni európskej, ako aj slovenskej reality, sú ťažiskom tohto článku. Stať o úlohe psychológa v pracovnej integrácii naznačuje taktiež potenciál, ktorý sa dá v tejto oblasti rozvinúť.Zobrazit text

Autor analyzuje nezamestnanosť ako záťažovú životnú situáciu. Štúdia je výsledkom rozsiahlejšieho skúmania mladých nezamestnaných metódou aktívneho sociálneho učenia programového (ASUP). Táto metóda sa osvedčila aj pri riešení problému súvisiaceho so stratou práce, najma zámerným zdokonalovaním sociálnych zručností, schopností a ich uplatnením v spoločenskom styku. Výskum sa zaoberal aj postojmi zamestnávatelských subjektov a ich predstavitelov k problémom nezamestnaných. Metódu je možné využiť aj v príprave sociálnych poradcov a socioterapeutov.Zobrazit text

Príspevok analyzuje hlavné problémy súvisiace s plánovaním a realizáciou kariérneho rozvoja. Kariérny rozvoj je tu ponímaný v súlade s poznatkami znalostného manažmentu ako získavanie intelektuálneho kapitálu. Na základe tejto skutočnosti hodnotí taktiež kvalitu pracovných miest, prostredníctvom novozavedeného ukazovateľa „kariérneho potenciálu“. Tento potenciál je v tomto prípade považovaný za nástroj riešenia sociálnej situácie.Zobrazit text

Príspevok predstavuje genézu sociálneho školstva na Slovensku, poskytuje niekoľko informácií o vzdelávaní sociálnych pracovníkov v rámci inštitucionálnej prípravy ako aj v oblasti ďalšieho vzdelávania. Pre zainteresovaného čitateľa môže byť zaujímavé porovnanie obsahu štúdia v študijnom odbore sociálna práca v čechách a na Slovensku podľa jednotlivých študijných okruhov. Príspevok môže byť inšpiratívny pre vzdelávateľov v sociálnej práci, niektoré zistenia poslúžia ako podklad pre Asociáciu vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku pri spracovaní minimálnych štandardov vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca, o ktoré sa tento subjekt v súčasnosti usiluje.Zobrazit text

Tato stať je zkrácenou a částečně upravenou verzí empirické části mé diplomové práce s totožným tématem. Shrnuji a interpretuji zde zejména data a informace, které jsem získala kvantitativně-kvalitativním výzkumem na dětských linkách důvěry.Výzkumu se zúčastnilo třináct linek pro děti a mládež, které v roce 2002 a 2003 v ČR existovaly, přičemž ke sběru dat byly použity různé techniky. Analýza získaných dat spolu s vymezením postavení dětské linky důvěry mezi ostatními organizacemi psychosociální sítě poskytuje ucelený obraz o službě telefonické krizové intervence pro děti a mládež, která je v současné době u nás poskytována.Zobrazit text

Článek podává základní informace a řadu příkladů, týkající se problematiky medicinalizace, která je i v současné době stále živým problémem. Uvádí kladné i záporné stránky tohoto fenoménu, který je významným vedlejším produktem růstu poznatků v oblasti medicíny. Všímá si i mnoha deviantních způsobů chování, se kterými sociální pracovníci často přicházejí do styku.Zobrazit text

Cílem následujícího textu je srovnat logoterapii V. Frankla a kognitivně-behaviorální terapii a nastínit její další možné užití v terapii drogově závislých. Autorka se nejprve pokouší detailně identifikovat hlavní komponenty obou teorií a nalézt podporu pro implicitní tvrzení, že vyvážení slabostí jedné teorie se nachází v přednostech teorie druhé, tedy že obě teorie, vhodně aplikované, lze použít ne-li přímo komplementárně, tedy alespoň souběžně či následně.Zobrazit text