6/2016

Sociální práce a násilí na ženách

Násilie páchané na ženách je globálny sociálny problém. Jeho spoločenská závažnosť je rozdielne vnímaná v jednotlivých štátoch sveta v závislosti na kultúrnych, ekonomických a politických podmienkach. Zobrazit text

Poskytování placených sexuálních služeb a násilí jsou vzájemně propojeny, přičemž oba procesy úzce souvisí s procesy marginalizace. Tyto procesy chceme zachytit se zapojením konceptu intersekcionality. Cílem textu je analýza konfigurace faktorů formujících pozice jedince v systému nerovností, tedy jeho/její zranitelnosti v procesech marginalizace a její propojení s násilím. Zobrazit text

Hlavným cieľom a zámerom predkladaného článku je poskytnúť deskripciu priebehu a dopadu násilia páchaného na rómskych ženách ako osobitnej skupiny ohrozenej partnerským násilím a poukázať na kumuláciu znevýhodnení, s ktorými sú tieto ženy konfrontované. Na Slovensku doposiaľ chýbajú výskumy, ktoré by mapovali skúsenosti rómskych žien so zažívaným násilím zo strany ich mužských partnerov. Dáta, ktoré sme získali kvalitatívnym výskumom pomocou pološtruktúrovaného interview s 32 rómskymi ženami, poskytujú ucelený prehľad informácií o skúsenosti týchto žien s fenoménom domáceho násilia.Zobrazit text

Příspěvek propojuje životní zkušenosti tří žen, které prožily domácí násilí s analytickým výkladem pohádky Modrovous dle C. P. Estés. Z pohledu hlubinné psychologie je postava Modrovouse, násilného děsivého partnera, zástupcem vnitřního postoje ženy, který vede k podvolení se násilí a setrvání v nezdravém vztahu. V realitě je pak umocněna postavou agresora. Zobrazit text

Cílem textu je poskytnout čtenáři pohled na to, jaké diskurzy sociální práce a jakým způsobem ovlivňují současnou praxi doprovázení pěstounských rodin. Text uvádí dopady diskurzů na příkladech z praxe a zabývá se také tím, jak přítomné diskurzy konstruují potřeby klienta a utvářejí roli sociálního pracovníka náhradní rodinné péče.Zobrazit text

Článek se zabývá nejdůležitějšími aspekty procesu operacionalizace v kvantitativním výzkumu v sociálních vědách. Zachycuje proměnu operacionalismu empirického pozitivismu v operacionalizaci logického pozitivismu ve společenských vědách. Upozorňuje na rozdíl mezi operacionalismem, který definuje pojmy prováděnými operacemi, a operacionalizací jako vymezením pojmu indikátory. Zobrazit text

Stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích a s ním spojený zvyšující se podíl starších lidí v populaci klade a i v budoucnu bude klást stále vyšší nároky na zabezpečení adekvátních služeb pro danou cílovou skupinu. Mimo jiné se bude jednat i o služby sociální, jejichž kvalita je v České republice garantována zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vysoká poptávka společně s nedostačující nabídkou vytváří na trhu prostor pro podnikání.Zobrazit text