5/2017

Terapie v sociální práci?

Vážené čitateľky a čitatelia, predkladáme vám nové číslo časopisu s problematikou terapií(e) v sociálnej práci. Pred editormi čísel stojí vždy významná úloha spočívajúca vo výzve k odbornej verejnosti, aby prijala ponuku do verejnej diskusie.Zobrazit text

Autorky článku chtějí nabídnout vhled do života v azylových domech z perspektivy jejich obyvatel a obyvatelek. Prostřednictvím parciálních dat získaných v rámci výzkumných šetření zabývajících se zdravím obyvatel azylových domů se snaží odpovědět na to, zda lidé žijící v azylových domech subjektivně pociťují psychické potíže, zda a jakou pomoc v této oblasti očekávají od azylového domu a jak hodnotí pomoc, která se jim aktuálně dostává/nedostává.Zobrazit text

Príspevok ponúka v teoretickej rovine analýzu základných pojmov syndrómu vyhorenia. Empirická časť výsledkov autorského výskumu ponúka zistenia týkajúce sa problematiky syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov a pracovníčok pracujúcich s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.Zobrazit text

Cílem příspěvku je shrnout dostupné aktuální poznatky o exekucích vůči seniorům. Při zpracování textu byla použita odborná literatura, poznatky získané ze studia oficiálních dokumentů týkajících se exekucí – především vládních a právních dokumentů, analýza statistických dat vybraných relevantních institucí a vybraných dluhových poraden.Zobrazit text

Pri definovaní a vymedzení moci prevláda značná variabilita či nejednotnosť. V sociálnej praxi sa je dokonca možné stretnúť s eliminujúcim pohľadom na tento fenomén, ktorý môže prispievať ku šíreniu stereotypov a k redukcionistickému pohľadu na sociálnu prácu a jej význam pri pomoci klientom a klientkám.Zobrazit text