5/2019

Expertní a participativní přístup

Vážené čtenářky a čtenáři, v tomto čísle soustředíme pozornost na vztah „participativního“ a „expertního“ přístupu (dále jen „PP“ a „EP“). Autoři článků napsaných k tomuto tématu mluví, až na jednu výjimku, o participaci. Její pojetí se ovšem v sociální práci vynořilo a vyvíjí jako reakce na EP. Zobrazit text

Cílem textu bylo identifikovat a analyzovat chápání cílů komunitní práce a faktorů ovlivňujících její výkon z perspektivy komunitních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách. Pozornost byla věnována tomu, které faktory účastníci výzkumu interpretují jako faktory přispívající k úspěšnosti a které jako bránící úspěšnosti komunitní práce.Zobrazit text

Text vychází z předpokladu, že rodiče seniorského věku, kteří pečují o své dospělé děti s mentálním handicapem, jsou pro sociální práci doposud neviditelnou cílovou skupinou. Cílem textu je přinést odpověď na otázku: Jak subjektivně prožívají vlastní životní situaci senioři, neformální pečovatelé o dospělé lidi s mentálním handicapem?Zobrazit text

V kontextu dlouhodobějších proměn společnosti (individualizace, migrace, hodnotová pluralita, sociální a kulturní diverzita, proměna rodiny a dětství, sociální nerovnosti atd.) i aktuálních změn českého školství (zejm. inkluzivní vzdělávání) si článek klade za cíl oživit diskusi o vhodnosti institucionalizace školní sociální práce v prostředí českých základních škol. Komparujeme přitom pohledy ředitelů základních škol a oborníků z oblasti sociální práce.Zobrazit text