Metodik a kontrolor (Praha)

 
Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací v referátu sociální a zdravotní péče v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.
 
Sjednaný druh práce:
 • metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací
 • s místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 10
 • na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
 • nabízíme práci v přátelském kolektivu
 • možnost dalšího vzdělávání a celou řadu benefitů a výhod.
 • tak neváhejte a přijďte mezi nás

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, obor sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením – zejména obory uvedené v §110 odst. (4) písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů požadované znalosti
 • splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „správní činnosti v sociálních službách“ (lze složit i po nástupu)
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet E-spis)
 • praxe na obdobné pozici výhodou další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno a příjmení, titul, datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29. 1. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa : Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“.

e-mail: monika.chladkova@praha10.cz
web: praha10.cz