Metodik a kontrolor soc.sl. (Praha)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10 zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem vyhlašuje dne 27. 4. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací v referátu sociální a zdravotní péče v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.

Sjednaný druh práce: metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

„Hledáme jedinečného/jedinečnou kolegu/kolegyni který/á má chuť být součástí našeho profesionálního týmu. Pracovní poměr je na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou), avšak co bude dál, záleží jen na Tobě. Když se nám s někým dobře pracuje, neradi se s ním/ní loučíme. Nabízíme řadu výhod a benefitů, tak přijď mezi nás a využij je!“

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

Další požadavky:

 1. Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 2. Požadovaný obor, zaměření sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením – zejména obory uvedené v §110 odst. (4) písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů požadované znalosti
 • splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „správní činnosti v sociálních službách“ (lze složit i po nástupu), • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet E-spis),
 • praxe na obdobné pozici výhodou další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 18. 5. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa : Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 24. 4. 2018

Ing. Martin Slavík tajemník ÚMČ Praha 10

e-mail: monika.chladkova@praha10.cz
web: