Sociální pracovnice/pracovník AD (Mělník)

„Sociální pracovník/nice organizační složky Služby prevence města Mělníka“. Místo výkonu práce: Město Mělník; Služby prevence města Mělník, služby azylový dům a noclehárna. 
 
Charakteristika vykonávané činnosti:
Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství, poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, analytická, metodická a koncepční činnost v sociální oblasti, depistážní činnost, zpracování projektové dokumentace SS apod.
 
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
· způsobilost k právním úkonům
· bezúhonnost
· vzdělání dle z. č. 108/2006 Sb.
 
Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v oblasti sociální práce nebo příbuzných oborů dle zákona 108/2006 Sb.
· praxe v oboru (i formou stáží a dobrovolnictví)
· orientace v projektové dokumentaci
· kreativita, samostatnost a spolehlivost
· dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti
· vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
· prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí
· znalost problematiky pobytových sociálních služeb, znalost příslušných právních předpisů, SQSS apod.
· uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
· ochota stále se vzdělávat a pracovat na vlastním rozvoji
· řidičský průkaz skupiny B
 
Nabídka:
· pracovní poměr na dobu určitou
· kreativní pracovní náplň,
· práce pod supervizí
· možnosti dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace,
· platové ohodnocení dle dosavadních zkušeností
· benefity dle kolektivní smlouvy MÚ Mělník
 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo občanského průkazu
· datum a podpis uchazeče
 
K přihlášce se připojí tyto doklady:
· strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
· motivační dopis
· kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 
Předpokládaný termín nástupu: 1.2.2014
Lhůta pro podání přihlášky: 17.1.2014
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Městský úřad, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník

e-mail: e.vetesnikova@melnik.cz
web: